ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu ochrona. (Znaleziono w 0.0029 sek.)

Przyroda

Przyroda jest cennym dziedzictwem i w celu jej zachowania stosowanych jest wiele form ochrony. Powołano m. in. parki narodowe, których celem jest ochrona szczególnie wartościowych obszarów. W Polsce pierwszy park narodowy powstał w okresie międzywojennym, obecnie istnieją 23 parki,...

http://www.ipomorze.pl/przyroda,7.html

 

Zabezpieczenia

Banknoty posiadają zabezpieczenia utrudniające ich sfałszowanie. Oto niektóre rodzaje zabezpieczeń stosowanych w banknotach: znak wodny, efekt przeźrocza, nitka zabezpieczająca, perforacja, mikrodruk, ultrafiolet, specjalna receptura papieru, gilosz, pieczęcie tuszowe, ...

http://www.ipomorze.pl/zabezpieczenia,6004.html

 

Parki narodowe

Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Ustawa z dnia 16 kwi...

http://www.ipomorze.pl/parki_narodowe,7001.html

 

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwaty_przyrody,7002.html

 

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ...

http://www.ipomorze.pl/parki_krajobrazowe,7003.html

 

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub istniej...

http://www.ipomorze.pl/obszary_chronionego_krajobrazu,7004.html

 

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczegól...

http://www.ipomorze.pl/pomniki_przyrody,7006.html

 

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, to...

http://www.ipomorze.pl/uzytki_ekologiczne,7008.html

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 43)...

http://www.ipomorze.pl/zespoly_przyrodniczo_krajobrazowe,7009.html

 

Rezerwat przyrody "Janiewickie Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Sławno Powierzchnia: 162 ha Data utworzenia: 1962 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Sławno. Na obszarze rezerwatu zn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_janiewickie_bagno,1192645970.html

 

Rezerwat przyrody "Sławieńskie Dęby"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Sławno Powierzchnia: 34,31 ha Data utworzenia: 15 luty 1988 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 34,31 ha w Nadleśnictwie Sławno. Głównymi przedmiotami ochrony są naturalne biocenozy żyznych lasów liściastych: grądu gwiazdnicowego (Stella...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_slawienskie_deby,1192646023.html

 

Rezerwat przyrody "Golcowe Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 123,83 ha Data utworzenia: 26 listopada 1990 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Golcowe Bagno" obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 123,83 ha w Nadleśnictwie Wałcz. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie torfowi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_golcowe_bagno,1199913813.html

 

Rezerwat przyrody "Czarnocin"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Stepnica   Powierzchnia: 419,38 ha Data utworzenia: 3 lipca 1974 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i torfowiska o łącznej powierzchni 419,38 ha (do 29 grudnia 2004 roku - 9,40 ha) w Nadleśnictwie Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie fragm...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_czarnocin,1199913916.html

 

Rezerwat przyrody "Mszar koło Starej Dobrzycy"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Resko Powierzchnia: 11,17 ha Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar śródleśnego torfowiska o powierzchni 11,17 ha w Nadleśnic...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_mszar_kolo_starej_dobrzycy,1199914095.html

 

Rezerwat przyrody "Rosiczki Mirosławskie"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Mirosławiec Powierzchnia: 20,83 ha Data utworzenia: 8 grudnia 1989 r, Rezerwat przyrody pod nazwą "Rosiczki Mirosławskie" obejmuje obszar torfowiska i fragmentu lasu o powierzchni 20,83 ha w Nadleśnictwie Mirosławiec. Celem ochrony jest zachowanie torfow...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_rosiczki_miroslawskie,1199914213.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko Toporzyk"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Połczyn Zdrój Powierzchnia: 43,07ha Data utworzenia: 23 grudnia 1996 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z reliktowymi zbiorowiskami roślinnymi....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_toporzyk,1199914267.html

 

Rezerwat przyrody "Wrzosowisko Sowno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Płoty Powierzchnia: 26,00 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar torfowiska o powierzchni 26,00 ha, poło...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wrzosowisko_sowno,1199914326.html

 

Rezerwat przyrody "Wilcze Uroczysko"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Goleniów, gm. Stepnica Powierzchnia: 62,83 Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wilcze_uroczysko,1199914392.html

 

Rezerwat przyrody "Zielona Bagna"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Połczyn Zdrój Powierzchnia: 55,38 ha Data utworzenia: 1996 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zielona_bagna,1199915326.html

 

Rezerwat przyrody "Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Charnowo Powierzchnia: 122,44 ha Data utworzenia: 1984 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierz...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zrodliskowa_buczyna_im_jerzego_jackowskiego,1199989270.html

 

Rezerwat przyrody "Wyspa Sołtyski"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 22,89 ha Data utworzenia: 12 września 1994 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspa Sołtyski" obejmuje wyspę na Jeziorze Ińskim, o powierzchni 22,89 ha, porośniętą lasem. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznego dla Pomorza Zachod...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wyspa_soltyski,1199989296.html

 

Rezerwat przyrody "Uroczysko Święta"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Goleniów Powierzchnia: 9,50 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,50 ha w Leśnictwie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_uroczysko_swieta,1199989343.html

 

Rezerwat przyrody "Trawiasta Buczyna im.Profesora Stefana Kownasa"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 78,52 ha Data utworzenia: Ustanowiony zarządzeniem nr 27/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa". Rezerwat stanowi obszar leżący ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_trawiasta_buczyna_improfesora_stefana_kownasa,1199989379.html

 

Rezerwat przyrody "Sośnica"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wierzchowo Powierzchnia: 12,06 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_sosnica,1199989450.html

 

Rezerwat przyrody "Olszyny Ostrowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 9,50 ha Data utworzenia: 1992 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,50 ha w Nadle...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszyny_ostrowskie,1199989516.html

 

Rezerwat przyrody "Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 1,00 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,00 ha w Nadleśnictwie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszyna_zrodliskowa_pod_lubiechowem_dolnym,1199989553.html

 

Rezerwat przyrody "Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 24,39 ha Data utworzenia: 23 sierpnia 1982 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego" obejmuje obszar lasu o powierzchni 24,01 ha (do października 2005 r. - 24,39 ha) w Nadleśnictwie Gryfino. Celem ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kolowskie_parowy_im_jozefa_lewandowskiego,1199989592.html

 

Rezerwat przyrody "Kamienna Buczyna"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 11,37 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 11,37 ha w Nadleśnictwie Łobez. ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kamienna_buczyna,1199989634.html

 

Rezerwat przyrody "Źródlisko Skrzypowe"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 1,05 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,05 ha w Leśnictwie Łasko ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zrodlisko_skrzypowe,1199990512.html

 

Rezerwat przyrody "Wyspa na Jeziorze Bierzwnik"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 1,13ha Data utworzenia: 1977 rok   Rezerwat stanowi wyspa na Jeziorze Bierzwnik porośnięta drzewostanem i otoczona szuwarem z kłocią wiechowatą. Głównym celem ochrony jest zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej oraz drzewo...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wyspa_na_jeziorze_bierzwnik,1199990541.html

 

Rezerwat przyrody "Zdroje"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: m. Szczecin Powierzchnia: 2,12 ha Data utworzenia: 1 grudnia 1959 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu komunalnego miasta Szczecina o powierzchni 2,12 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska odnawiającego się cisa pospolitego Taxus baccat...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zdroje,1205697005.html

 

Rezerwat przyrody "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 4,19 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar nieużytków leśnych o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wzgorze_widokowe_nad_miedzyodrzem,1205697129.html

 

Rezerwat przyrody "Wielki Bytyń"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Mirosławiec, gm. Tuczno, gm. Wałcz Powierzchnia: 1943,4457 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmował obszar jeziora ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wielki_bytyn,1205697177.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Pięciu Jezior"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Połczyn-Zdrój Powierzchnia: 228,78 ha Data utworzenia: 15 lutego 1988 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar 5 jezior oraz lasu o łącznej powierzchni 228,78 ha (jeziora: Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe o łącznej powierzchni 47,24 ha oraz obszar la...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_pieciu_jezior,1205697251.html

 

Rezerwat przyrody "Długogóry"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Myślibórz Powierzchnia: 120,36 ha Data utworzenia: 20 sierpnia 1991 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 120,36 ha w Nadleśnictwie Myślibórz. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie naturalnego krajobrazu moreny czołowej z licz...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dlugogory,1205697689.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały"

Typ:  florystyczny, torfowiskowy Lokalizacja:  gm. Złocieniec Powierzchnia: 7,57 ha Data utworzenia: 1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obej...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_nad_jeziorem_morzyslaw_maly,1205697973.html

 

Rezerwat przyrody "Olszanka"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Goleniów i Stepnica Powierzchnia: 1 354,3963 ha Data utworzenia: 29 grudnia 1998 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu, bagien i wód o powierzchni 1.354,3963 ha (do 3 grudnia 2006 r. - 1 290,51 ha), położony w Nadleśnictwie Goleniów. Celem ochrony jest...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszanka,1205698080.html

 

Rezerwat przyrody "Mszary Tuczyńskie"

Typ:  biocenotyczny, torfowiskowy częściowy Lokalizacja:  gm. Tuczno Powierzchnia: 6,10 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar łąki i pasa ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_mszary_tuczynskie,1205698290.html

 

Rezerwat przyrody "Bielica"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: m. Koszalin Powierzchnia: 1,30 ha Data utworzenia: 28 luty 1972 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,30 ha w Nadleśnictwie Wysobórz, położony w granicach miasta Koszalina. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wy...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bielica,1205698901.html

 

Rezerwat przyrody "Brunatna Gleba"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: gm. Czaplinek Powierzchnia: 1,10 ha Data utworzenia: 28 lutego 1972 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,10 ha w Nadleśnictwie Połczyn. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby brunatnej...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_brunatna_gleba,1205698955.html

 

Rezerwat przyrody "Białodrzew Kopicki"

Typ: florystyczny, wodny Lokalizacja: gm. Stepnica Powierzchnia: 10,50 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar obszar wody i wybrzeża Zalewu Szczecińskiego położony na północ od wsi Kopice w gminie Stepnica o powierzchni 10,50 ha (8,93 ha - Zalew Szczeciński)....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bialodrzew_kopicki,1205699323.html

 

Rezerwat przyrody "Bielinek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 75,55 ha Data utworzenia: 25 marca 1957 roku Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 75,55 ha położony w miejscowości Bielinek. Rezerwat utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów leśno-step...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bielinek,1205699369.html

 

Rezerwat przyrody "Cisy Boleszkowickie"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Boleszkowice Powierzchnia: 9,38 ha Data utworzenia: 31 lipca 1995 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i bagien o powierzchni 9,38 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisów w jego różnych fazach r...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_cisy_boleszkowickie,1205699511.html

 

Rezerwat przyrody "Cisy Tychowskie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Tychowo Powierzchnia: 10,51 ha Data utworzenia: 1 września 1980 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 10,51 ha w Nadleśnictwie Białogard. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie stanowiska cisa pospolitego Toxus baccata, który...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_cisy_tychowskie,1205699565.html

 

Rezerwat przyrody "Gogolewo"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Marianowo Powierzchnia: 3,00 ha Data utworzenia: 1974 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar łąk o powierzchni 3,00 ha, położony w gmin...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_gogolewo,1205699607.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Jasne"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:   gm. Lipiany, gm. Myślibórz Powierzchnia: 15,23 ha Data utworzenia: 1984 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat p...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_jasne,1205699944.html

 

Rezerwat przyrody "Mszar nad jeziorem Piaski"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Radowo Małe Powierzchnia: 4,06 ha Data utworzenia: 15 grudnia 1976 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar torfowiska o powierzchni 4,06 ha w Nadleśnictwie Łobez. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowiska przejściowego, z rzadkimi i ginący...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_mszar_nad_jeziorem_piaski,1205700003.html

 

Rezerwat przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 71,61 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar wrzosowisk o powierzchni 71,61 ha w Nadleśnic...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wrzosowiska_cedynskie,1205700198.html

 

Rezerwat przyrody "Wierzchomińskie Bagno"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Będzino Powierzchnia: 43,60 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora, mszaru i lasu w Nadleśnictwie. Celem ochrony j...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wierzchominskie_bagno,1205700232.html

 

Rezerwat przyrody "Tchórzyno"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:  gm. Myślibórz Powierzchnia: 32,00 ha Data utworzenia: 1965 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Pprzemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_tchorzyno,1205700278.html

 

Rezerwat przyrody "Stary Załom"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Człopa Powierzchnia: 0,95 ha Data utworzenia: 7 marca 1967 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i pastwisk o łącznej powierzchni 5,62 ha (do 16 grudnia 2004 r. - obszar łąk o powierzchni 0,95 ha) i został utworzony się w celu zachowania ekos...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_stary_zalom,1205700307.html

 

Rezerwat przyrody "Stary Przylep"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Warnice Powierzchnia: 2,13 ha Data utworzenia: 1974 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar nieużytków rolnych o powierzchni 2,13 h...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_stary_przylep,1205700363.html

 

Rezerwat przyrody "Kanał Kwiatowy"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 3,00 ha Data utworzenia: 10 listopada 1976 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kanał Kwiatowy" obejmuje fragment starorzecza Odry o powierzchni 3,00 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowisk rzadkich gatunków rośli...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kanal_kwiatowy,1205700696.html

 

Rezerwat przyrody "Jodły Karnieszewickie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Sianów Powierzchnia: 37,14 ha Data utworzenia: 1978 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 37,14 ha w Nadleśnictwie Ka...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jodly_karnieszewickie,1205700732.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Szare"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 8,30 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Szare o powierzchni 8,30 ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_szare,1205700804.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Piekiełko"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 9,95 ha Data utworzenia:  1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi jezioro o powierzchni 9,95 ha w Nadleśni...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_piekielko,1205701006.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Kiełpino"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 49,38 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Kiełpino o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_kielpino,1205701054.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Iłowatka"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: 14,73 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Iłowatka o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_ilowatka,1205701092.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Głębokie"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Głębokiego o powierzchni 8,87...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_glebokie,1205701119.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarnówek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Złocieniec Powierzchnia: 11,88 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Czarnówek o powierzch...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_czarnowek,1205701163.html

 

Rezerwat przyrody "Grądowe Zbocze"

Typ:  florystyczny, leśny Lokalizacja: gm. Recz Powierzchnia: 33,2842 ha Data utworzenia: 19 lipca 1996 r. Rezerwat obejmuje obszar ekosystemów leśnych wraz z punktowo zlokalizowanymi źródłami wapiennymi o łącznej powierzchni 33,2842 ha (do 29 listopada 2009 r. - 21,77 ha). Celem oc...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_gradowe_zbocze,1205701206.html

 

Rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie"

Typ:  florystyczny częściowy Lokalizacja: m. Świnoujście Powierzchnia: 38,10 ha Data utworzenia: 14 stycznia 1990 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 38,10 ha (do 22 listopada 2007 r. - 37,80 ha) w Nadleśnictwie Międzyzdroje. Celem ochrony jest zachowanie ze wzgl...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_karsiborskie_paprocie,1205701508.html

 

Rezerwat przyrody "Wieleń"

Typ: florystyczny, leśny Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 2,00 ha Data utworzenia: 1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 2,00 haw  Nadl...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wielen,1205701589.html

 

Rezerwat przyrody "Buczyna"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 9,78 ha Data utworzenia: 1 sierpania 1984 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,78 ha w Nadleśnictwie Bobolice. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu bukowego wykazującego cechy lasu pierwotnego (kwaśna buczyna n...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_buczyna,1205701711.html

 

Rezerwat przyrody "Buczynowe Wąwozy im. Profesora Floriana Celińskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 56,38 ha Data utworzenia: 24 listopada 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 56,38 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych cech i procesów n...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_buczynowe_wawozy_im_profesora_floriana_celinskiego,1205701758.html

 

Rezerwat przyrody "Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo, gm. Szczecin Powierzchnia: 220,50 ha Data utworzenia: 24 listopada 2005 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 220,50 ha, położony w gminach Stare Czarnowo (obszar lasu w Nadleśnictwie Gryfino o powierzchni 217,87 ha) i Szczecin ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bukowe_zdroje_im_profesora_tadeusza_dominika,1205701795.html

 

Rezerwat przyrody "Cisy Rokickie imienia profesora Stanisława Króla"

Typ: leśny, florystyczny Lokalizacja: gm. Przybierów Powierzchnia: 17,4096 ha Data utworzenia: 15 lutego 1988 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 17,4096 ha (do 4 grudnia 2006 roku 15,89 ha) w Nadleśnictwie Rokita. Celem ochrony jest zachowanie najliczniejszej w Polsce p...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_cisy_rokickie_imienia_profesora_stanislawa_krola,1205701836.html

 

Rezerwat przyrody "Dąbrowa Krzymowska"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 34,86 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu o powierzchni 34,86 ha (do 8 października 2008 r. - 30,44 ha) w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnych fragmentów środkowoeur...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dabrowa_krzymowska,1205701970.html

 

Rezerwat przyrody "Dęby Sądowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Dolice Powierzchnia: 2,98 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 2,98 ha w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie śródpolnego kompleksu leśnego z dorodnym lasem liściastym o ch...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_deby_sadowskie,1205702046.html

 

Rezerwat przyrody "Dęby Wilczkowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 3,09 ha Data utworzenia: 1 września 1974 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu o powierzchni 3,09 ha (do 21 maja 2004 r. - 1,62 ha) w Nadleśnictwie Szczecinek. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego ze stanowiskiem rza...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_deby_wilczkowskie,1205702124.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Świergotki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 11,00 ha Data utworzenia: 13 czerwca 1989 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu oraz odcinek rzeki Świergotki o powierzchni 11,00 ha w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony jest zachowanie buczyny pomorskiej, grądu z przytulią leśną na g...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_swiergotki,1205702168.html

 

Rezerwat przyrody "Glinki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 15,70 ha Data utworzenia: 1 września 1974 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 25,0403 ha (do 17 lutego 2009 r. - 15,70 ha) w Nadleśnictwie Wałcz. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu liściastego zróż...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_glinki,1205702197.html

 

Rezerwat przyrody "Głowacz"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 78,70 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 78,70 ha w N...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_glowacz,1205702257.html

 

Rezerwat przyrody "Leśne Źródła"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Tuczno Powierzchnia: 22,48ha Data utworzenia: 31 grudnia 1998 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych źródeł w obrębie naturalnego ekosystemu leśnego....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_lesne_zrodla,1205702296.html

 

Rezerwat przyrody "Czapli Ostrów"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Dębno Lubuskie Powierzchnia: 16,45 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar wyspy i otaczających ją szuwarów o łącznej powierzchni 16,45 ha w Nadleśnictwie Myślibórz. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kol...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_czapli_ostrow,1205702501.html

 

Rezerwat przyrody "Jeziora Siegieniewskie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Mieszkowice Powierzchnia: Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezior i otaczającego je lasu o...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jeziora_siegieniewskie,1205702545.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: m. Koszalin i gm. Manowo Powierzchnia: 375,8136 ha Data utworzenia: 26 stycznia 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Lubiatowo wraz z pasem nadbrzeżnym o łącznej powierzchni 375,8136 ha (gm. Manowo - 243,29 ha i m. Koszalin - 132,5236 ha). Do 19 lut...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_lubiatowskie_im_profesora_wojciecha_gorskiego,1205702594.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Prosino"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Czaplinek Powierzchnia: 81,00 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Prosino z pasem r...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_prosino,1205702647.html

 

Rezerwat przyrody "Kurowskie Błota"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 30,63 ha Data utworzenia: 1965 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 30,63 ha w...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kurowskie_blota,1205702687.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Liwia Łuża"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Rewal Powierzchnia: 220 ha Data utworzenia: 1959 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi jezioro Liwia Łuża o powierzchni 220 ha. Utworzony się w cel...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_liwia_luza,1205702736.html

 

Rezerwat przyrody "Łasko"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 16,95ha Data utworzenia: 1964 rok   Rezerwat to wyspa na Jeziorze Ińsko, którego celem ochrony jest zachowanie jednej z największych na Pomorzu kolonii lęgowych czapli siwej oraz innych rzadko spotykanych ptaków....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_lasko,1205702778.html

 

Rezerwat przyrody "Parnowo"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Biesiekierz Powierzchnia: 66,00 ha Data utworzenia: 10 listopada 1976 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Parnowo" obejmuje obszar płytkiego jeziora Tatkowskiego wraz z pasem zbiorowisk szuwarów i łozowisk o łącznej powierzchni 59,12 ha (do 9 stycznia 2008 ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_parnowo,1205702871.html

 

Rezerwat przyrody "Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Dobra, gm. Police Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora, la...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_swidwie,1205702981.html

 

Rezerwat przyrody "Markowe Błota"

Typ: biocenotyczno-faunistyczny Lokalizacja: gm. Barlinek Powierzchnia: 193,40 ha Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnyh i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody  stanowi obszar bagien i lasu o powi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_markowe_blota,1205703177.html

 

Rezerwat przyrody "Skalisty Jar Libberta"

Typ: geologiczny Lokalizacja: gm. Barlinek Powierzchnia: 33,21ha Data utworzenia: 31 lipca 1995 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jedynego na Pomorzu Zachodnim stanowiska skał wapiennych, zlepieńców, piaskowców i głazów narzutowych, ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_skalisty_jar_libberta,1205703245.html

 

Rezerwat przyrody "Ozy Kiczarowskie"

Typ: geologiczny i glebowy Lokalizacja: gm. Stargard Szczeciński Powierzchnia: 1,9473 ha Ustanowiony rozporządzeniem nr 75/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ozy Kiczarowskie". Rezerwat obejmuje obszar z zespołem form o kształcie w...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_ozy_kiczarowskie,1205703310.html

 

Rezerwat przyrody "Brodogóry"

Typ: stepowy Lokalizacja: gm. Pyrzyce, gm. Warnice Powierzchnia: 5,24 ha Data utworzenia: 16 czerwca 1957 roku Rezerwat stanowi obszar nieużytków rolnych o powierzchni 5,24 ha, położony we wsi Czernica i Grędziec. (do 1 maja 1978 roku - obszar gruntu o powierzchni około 9,00 ha - położon...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_brodogory,1205703401.html

 

Rezerwat przyrody "Łuniewo"

Typ: torfowiskowy, faunistyczny Lokalizacja: gm. Wolin Powierzchnia: 10,54 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Łuniewo i przyle...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_luniewo,1205703450.html

 

Aleja lipowa w gminie Człopa

Lolkalizacja: ul. Polnej w Człopie lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,35 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 4,24 m, wysokości 25,5 m, lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,15 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,61 m, wysokości 25,0 m, jesion wyniosły (F...

http://www.ipomorze.pl/aleja_lipowa_w_gminie_czlopa,1205781775.html

 

Aleja dębowa w gminie Człopa

Lokalizacja: Wołowe Lasy przy drodze polnej w kierunku miejscowości Trzcinno   dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,19 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 - 3,75 m, wysokości 25,0 m, dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,43 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - ...

http://www.ipomorze.pl/aleja_debowa_w_gminie_czlopa,1205782087.html

 

Grupa drzew w gminie Człopa

Lokalizacja: cmentarz ewangelicki w Człopie dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,0 m obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,15 m, wysokości 32,0 m, lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,08 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,4 m, wysokości 26,0 m, lipa drobnolis...

http://www.ipomorze.pl/grupa_drzew_w_gminie_czlopa,1205782296.html

 

Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) w gminie Człopa

Lokalizacja: ul. Mickiewicza w Człopie Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o pierśnicy 0,96 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,0 m, wysokości 26,0 m....

http://www.ipomorze.pl/wiaz_szypulkowy_ulmus_leavis_w_gminie_czlopa,1205782480.html

 

Żywotnik zachodni w gminie Człopa

Lokalizacja: Człopa Żywotnik zachodni (Tuja zachodnia) o pierśnicy 0,41 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 1,3 m, wysokości 16 m....

http://www.ipomorze.pl/zywotnik_zachodni_w_gminie_czlopa,1205782640.html

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) w gminie Człopa

Lokalizacja: Golino przy drodze do Brzeźniaka Dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,21 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,8 m, wysokości 23,5 m....

http://www.ipomorze.pl/dab_szypulkowy_quercus_robur_w_gminie_czlopa,1205782747.html

 

Drzewa rosnące w Nadleśnictwie Człopa

Lokalizacja: Nadleśnictwo Człopa, obręb ewidencyjny Drzonowo buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o pierśnicy 0,99 m, obwodzie pnia - 3,1 m, wysokości 23,0 m, buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o pierśnicy 1,08 m, obwodzie pnia - 3,4 m, wysokości 31 m, klon jawor (Acer pseudoplatanus) o pierśni...

http://www.ipomorze.pl/drzewa_rosnace_w_nadlesnictwie_czlopa,1205783008.html

 

Źródlisko rzeki Cieszynka w gminie Człopa

Lokalizacja: Naleśnictwo Człopa, obręb ewidencyjny Drzonowo...

http://www.ipomorze.pl/zrodlisko_rzeki_cieszynka_w_gminie_czlopa,1205783329.html

 

Lipy drobnolistne (Tilia cordata) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Połczyńska w Świdwinie Lipy drobnolistne (Tilia cordata) - szt. 7 o obwodzie pni przy wysokości 1,3 m - 1,62 m ÷ 3,30 m, wysokości od 15 m do 18 m....

http://www.ipomorze.pl/lipy_drobnolistne_tilia_cordata_w_miescie_swidwin,1205783749.html

 

Wierzba krucha (Salix fragilis) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Łokietka w Świdwinie Wierzba krucha (Salix fragilis) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 4,06 m, wysokości 20 m....

http://www.ipomorze.pl/wierzba_krucha_salix_fragilis_w_miescie_swidwin,1205783921.html

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Kościuszki Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,86 m, wysokości 20 m....

http://www.ipomorze.pl/dab_szypulkowy_quercus_robur_w_miescie_swidwin,1205784161.html

 

Klon zwyczajny (Acer platanoides) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Łokietka Klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,33 m, wysokości 20 m....

http://www.ipomorze.pl/klon_zwyczajny_acer_platanoides_w_miescie_swidwin,1205784326.html

 

Buk pospolity w gminie Płoty

Lokalizacja: Nadleœnictwa Resko, obręb ewidencyjny Bądkowo Buk pospolity o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 26 m....

http://www.ipomorze.pl/buk_pospolity_w_gminie_ploty,1205784669.html

 

Obszary Natura 2000

...

http://www.ipomorze.pl/obszary_natura_2000,1226095745.html

 

Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)

Gromada: okrytonasienne (Magnoliophyta) Rodzina: selerowate (Apiaceae) Bylina występująca na wydmach nadmorskich. Osiąga do 40 cm wysokości. Łodyga w kolorze sinozielonym, liście niebieskawozielonosine. Kwiaty zebrane w jajowate główki o długości do 1,4 cm mają klor ciemnoniebieski. Ro...

http://www.ipomorze.pl/mikolajek_nadmorski_eryngium_maritimum,1239265269.html

 

Rezerwat przyrody "Bórbagno Miałka"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 34,20 ha Data utworzenia: 22 listopada 2007 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 34,20 ha położony w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie boru bagiennego z rzadkimi g...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_borbagno_mialka,1287302480.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Rurzycy"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 554,68 ha Data utworzenia: 2 sierpnia 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar rzeki Rurzycy wraz z jeziorami, nadrzecznymi bagnami i torfowiskami oraz otaczającym drzewostanem o łącznej powierzchni 554,68 ha (Jezioro Krępsko Górne o ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_rurzycy,1288038154.html

 

Rezerwat przyrody "Stramniczka"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Dygowo Powierzchnia: 94,49 ha Data utworzenia: 23 października 2007 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 94,49 ha, położony w Nadleśnictwie Gościno. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu b...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_stramniczka,1288127528.html

 

Rezerwat przyrody "Strzaliny koło Tuczna"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Tuczno Powierzchnia: 17,83 ha Data utworzenia: 27 czerwca 2008 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar podziemnych pozostałości grupy warownej "Góra Wisielcza" wraz z otaczającym je lasem o łącznej powierzchni 17,83 ha, położony na terenie Nadleśnictwa Tuc...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_strzaliny_kolo_tuczna,1288127620.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko Konotop"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Drawno i Bierzwnik Powierzchnia: 51,97 ha Data utworzenia: 11 września 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 65,85 ha: 11,05 ha w gminie Bierzwnik i 54,80 ha w gminie Drawno (do 17 lutego 2009 r. - 51,97 ha: 11,05 ha w gminie Bierzw...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_konotop,1288127688.html

 

Rezerwat przyrody "Warnie Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Będzino i Biesiekierz Powierzchnia: 518,92 ha Data utworzenia: 24 października 2005 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar leśny o powierzchni 518,92 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowiskowego obejmującego kopułowe torfow...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_warnie_bagno,1288127818.html

 

Rezerwat przyrody "Wiejkowski Las"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wolin i Przybiernów Powierzchnia: 130,09 ha Data utworzenia: 8 września 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar porośniętych starodrzewiem wzgórz morenowych otoczonych bagiennymi i wilgotnymi lasami, torfowiskami, bagnami, jeziorami oraz rzeczkami o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wiejkowski_las,1288127881.html

 

Rezerwat przyrody "Zaleskie Bagna"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 114,24 ha Data utworzenia: 23 października 2006 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu (106,51 ha) i Jezioro Złakowo (7,73 ha) o łącznej powierzchni 114,24 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów dydak...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zaleskie_bagna,1288127966.html

 

Rezerwat przyrody "Diabelskie Pustacie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Borne Sulinowo Powierzchnia: 932,53 ha Data utworzenia: 10 grudnia 2008 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar o łącznej powierzchni 932,53 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie układów biocenotycznych i krajobrazu dwóch szlaków sandrowych ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_diabelskie_pustacie,1289340357.html

 

Rezerwat przyrody "Golczewskie Uroczysko"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Golczewo Powierzchnia: 101,0488 ha Data utworzenia: 21 maja 2004 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 101,0488 ha (do 17 lutego 2009 r. - 95,78 ha) położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_golczewskie_uroczysko,1289340573.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarne"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Przybiernów Powierzchnia: 39,39 ha Data utworzenia: 14 lipca 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Czarnego z narastającym torfowiskiem, mszarami brzozowymi i sosnowymi oraz brzeziną bagienną o ogólnej powierzchni 39,39 ha, położony w Nadleś...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_czarne,1289340641.html

 

Rezerwat przyrody "Krzemieńskie Źródliska"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 75,94 ha Data utworzenia: 22 listopada 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 75,94 ha położony w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie źródlisk z rzadkimi zesp...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_krzemienskie_zrodliska,1289340765.html

 

Rezerwat przyrody "Łazy"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Mielno i Sianów Powierzchnia: 220,1265 ha Data utworzenia: 11 września 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 220,1265 ha (52,53 ha w gminie Sianów i 167,5965 w gminie Mielno). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowan...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_lazy,1289340846.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Siegniewskie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Mieszkowice Powierzchnia: 23,08 ha Data utworzenia: 26 grudnia 1988 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezior i otaczającego je lasu o łącznej powierzchni 23,08 ha (obszar lasu o powierzchni 10,40 ha w Nadleśnictwie Mieszkowice i obszar dwóch jezior o ł...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_siegniewskie,1293056530.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Tanowo Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 20 lutego 1963 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar Jeziora Świdwie oraz otaczających je szuwarów i trzcin o łącznej powierzchni 358,32 ha, obszar lasu, łąk i pastwisk o łącznej powierzchni 253,81 ha w Nad...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_swidwie,1293057005.html

 

Rezerwat przyrody "Osetno"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 111,59 ha Data utworzenia: 10 grudnia 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasów o łącznej powierzchni 111,59 ha położony w Nadleśnictwie Gryfino. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowy...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_osetno,1293606974.html

 

Rezerwat przyrody "Przełom rzeki Dębnicy"

Typ: karjobrazowy Lokalizacja: gm. Barwice Powierzchnia: 138,59 ha Data utworzenia: 17 lutego 2009 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 138,59 ha położony w Nadleśnictwie Połczyn. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z prze...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_przelom_rzeki_debnicy,1293607355.html

 

Rezerwat przyrody "Przybiernowski Bór Bagienny"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Przybiernów Powierzchnia: 66,0145 ha Data utworzenia: 21 maja 2004 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 66,0145 ha (do 17 lutego 2009r. - 58,99 ha) położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowani...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_przybiernowski_bor_bagienny,1293608149.html

 

Rezerwat przyrody "Słowińskie Błota"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Darłowo Powierzchnia: 192,55 ha Data utworzenia: 24 października 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 192,55 ha położony w Nadleśnictwie Sławno. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kopułowego torfowiska wysokiego t...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_slowinskie_blota,1293725684.html

 

Rezerwat przyrody "Rezerwat na rzece Grabowej"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 1,50 ha Data utworzenia: 16 lutego 1971 r. Rezerwat obejmuje odcinek rzeki Grabowej o długości 7,60 km i powierzchni 1,50 ha, między ujściem rowu łączącego jezioro Raczy Dół z wymienioną rzeką w okolicy miejscowości Stary Żel...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_rezerwat_na_rzece_grabowej,1293725836.html

 

Rezerwat przyrody "Roby"

Typ: florystyczny, torfowiskowy Lokalizacja: gm. Trzebiatów Powierzchnia: 84,40 ha Data utworzenia: 23 października 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar torfowisk o łącznej powierzchni 84,40 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie populacji cennych roślin naczyniowych i zarodnik...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_roby,1293725896.html

 

 

Do góry