ISSN 2081-7142

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 42)

 

Użytek ekologiczny "Jelenie błota"

Lokalizacja: gm. Wolin Powierzchnia: 14,12ha Data utworzenia: 1999 Ustanowiony przez zarządzenie nr 8/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru położonego w Nadleśnictwie Międzyzdroje, w gminie Wolin. Użytek położony w Nadleśnictwie Międzyzdroje....

Użytek ekologiczny "Jezioro Dziewicze"

Lokalizacja: gm. Człopa Powierzchnia: 16,94 ha Data utworzenia: 2001 Ustanowiony uchwałą nr XXII/180/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 września 2001r. w sprawie wprowadzenia ochrony przyrody w drodze uznania za użytek ekologiczny całości zwartego kompleksu torfowisk oraz zbiornika wodnego "Jezioro Dziewicze", położonych w granicach Gminy Człopa i Nadleśnictwa Człopa oraz nadania mu nazwy. Użytek ekologiczny ...

Użytek ekologiczny "Kusowskie Bagna"

Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 180,41 ha Data utworzenia: 2001 Ustanowiony uchwała nr XXXIV/273/2001 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10 listopada 2001r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów z terenu Nadleśnictwa Szczecinek. Użytek stanowią grunty nieleśne o powierzchni 180,41 ha w Nadleśnictwie Szczecinek....

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-10-25 17:19:49

 

Do góry