ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu przyroda. (Znaleziono w 0.0034 sek.)

Przyroda

Przyroda jest cennym dziedzictwem i w celu jej zachowania stosowanych jest wiele form ochrony. Powołano m. in. parki narodowe, których celem jest ochrona szczególnie wartościowych obszarów. W Polsce pierwszy park narodowy powstał w okresie międzywojennym, obecnie istnieją 23 parki,...

http://www.ipomorze.pl/przyroda,7.html

 

Parki narodowe

Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Ustawa z dnia 16 kwi...

http://www.ipomorze.pl/parki_narodowe,7001.html

 

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwaty_przyrody,7002.html

 

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ...

http://www.ipomorze.pl/parki_krajobrazowe,7003.html

 

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub istniej...

http://www.ipomorze.pl/obszary_chronionego_krajobrazu,7004.html

 

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczegól...

http://www.ipomorze.pl/pomniki_przyrody,7006.html

 

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, to...

http://www.ipomorze.pl/uzytki_ekologiczne,7008.html

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 43)...

http://www.ipomorze.pl/zespoly_przyrodniczo_krajobrazowe,7009.html

 

Rezerwat przyrody "Janiewickie Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Sławno Powierzchnia: 162 ha Data utworzenia: 1962 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Sławno. Na obszarze rezerwatu zn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_janiewickie_bagno,1192645970.html

 

Rezerwat przyrody "Sławieńskie Dęby"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Sławno Powierzchnia: 34,31 ha Data utworzenia: 15 luty 1988 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 34,31 ha w Nadleśnictwie Sławno. Głównymi przedmiotami ochrony są naturalne biocenozy żyznych lasów liściastych: grądu gwiazdnicowego (Stella...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_slawienskie_deby,1192646023.html

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowiska Uznamskie"

Lokalizacja: m. Świnoujście Powierzchnia: 514,7297 ha Data utworzenia: 2003 Ustanowiony rozporządzeniem nr 7/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru pod nazwą "Torfowiska Uznamskie". Zespół obejmuje obszar la...

http://www.ipomorze.pl/zespol_przyrodniczo_krajobrazowy_torfowiska_uznamskie,1199913277.html

 

Rezerwat przyrody "Golcowe Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 123,83 ha Data utworzenia: 26 listopada 1990 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Golcowe Bagno" obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 123,83 ha w Nadleśnictwie Wałcz. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie torfowi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_golcowe_bagno,1199913813.html

 

Rezerwat przyrody "Czarnocin"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Stepnica   Powierzchnia: 419,38 ha Data utworzenia: 3 lipca 1974 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i torfowiska o łącznej powierzchni 419,38 ha (do 29 grudnia 2004 roku - 9,40 ha) w Nadleśnictwie Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie fragm...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_czarnocin,1199913916.html

 

Rezerwat przyrody "Mszar koło Starej Dobrzycy"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Resko Powierzchnia: 11,17 ha Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar śródleśnego torfowiska o powierzchni 11,17 ha w Nadleśnic...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_mszar_kolo_starej_dobrzycy,1199914095.html

 

Rezerwat przyrody "Rosiczki Mirosławskie"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Mirosławiec Powierzchnia: 20,83 ha Data utworzenia: 8 grudnia 1989 r, Rezerwat przyrody pod nazwą "Rosiczki Mirosławskie" obejmuje obszar torfowiska i fragmentu lasu o powierzchni 20,83 ha w Nadleśnictwie Mirosławiec. Celem ochrony jest zachowanie torfow...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_rosiczki_miroslawskie,1199914213.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko Toporzyk"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Połczyn Zdrój Powierzchnia: 43,07ha Data utworzenia: 23 grudnia 1996 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z reliktowymi zbiorowiskami roślinnymi....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_toporzyk,1199914267.html

 

Rezerwat przyrody "Wrzosowisko Sowno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Płoty Powierzchnia: 26,00 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar torfowiska o powierzchni 26,00 ha, poło...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wrzosowisko_sowno,1199914326.html

 

Rezerwat przyrody "Wilcze Uroczysko"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Goleniów, gm. Stepnica Powierzchnia: 62,83 Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wilcze_uroczysko,1199914392.html

 

Rezerwat przyrody "Zielona Bagna"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Połczyn Zdrój Powierzchnia: 55,38 ha Data utworzenia: 1996 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zielona_bagna,1199915326.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "A" (Dębno-Gorzów)

Lokalizacja: gm. Bogdaniec, gm. Boleszkowice, gm. Dębno, gm. Gorzów Wielkopolski, gm. Witnica Powierzchnia: 10800ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie i ochrona wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych równiny Gorzowskiej, dolina rzeki Myśli będą...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_a_debno_gorzow,1199916735.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "B" (Myślibórz)

Lokalizacja:  gm. Dębno, gm. Lubiszyn, gm. Myślibórz, gm. Nowogródek Pomorski Powierzchnia: 21210ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych Pojezierza Myśliborskiego, obejmuje swymi ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_b_mysliborz,1199916817.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "C" (Barlinek)

Lokalizacja:   gm. Barlinek, gm. Kłodawa, gm. Myślibórz, gm. Nowogródek Pomorski, gm. Pełczyce, gm. Strzelce Krajeńskie Powierzchnia: 13172ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_c_barlinek,1199916871.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "D" (Choszczno-Drawno)

Lokalizacja:   gm. Choszczno, gm. Drawno, gm. Rzecz Powierzchnia: 22516ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar poło...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_d_choszczno_drawno,1199916912.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "E" (Rzeka Korytnica)

Lokalizacja:  gm. Dobiegniew, gm. Drawno Powierzchnia: 3550ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu r...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_e_rzeka_korytnica,1199916972.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "F" (Bierzwnik)

Lokalizacja: gm. Bierzwnik, gm. Choszczno, gm. Dobiegniew, gm. Drawno, gm. Krzęcin, gm. Strzelce Krajeńskie Powierzchnia: 28094ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_f_bierzwnik,1199917012.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

Lokalizacja: gm. Będzino, m. Darłowo, gm. Darłowo, gm. Kołobrzeg, m. Koszalin, gm. Mielno, gm. Sianów, gm. Ustronie Morskie Powierzchnia: 39229ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w szczególności...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_koszalinski_pas_nadmorski,1199917103.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie

Lokalizacja: gm. Brzeżno, gm. Drawsko Pomorskie, gm. Ostrowice, gm. Szczecinek, gm. Wierzchowo, gm. Złocieniec Powierzchnia: 68450ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego pojezierza Drawskieg...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pojezierze_drawskie,1199917205.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy

Lokalizacja: gm. Jastrowie, gm. Lipka, gm. Mirosławiec, gm. Okonek, gm. Tuczno, gm. Wałcz Powierzchnia: 35535ha Data utworzenia: 1998 rok Obszar obejmuje 3 mezoregiony: Pojezierze Wałeckie, Równinę Wałecką, Dolinę Gwdy, a celem utworzenia obszaru jest ochrona środowisk...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pojezierze_waleckie_i_dolina_gwdy,1199917248.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawą

Lokalizacja:  gm. Człopa, gm. Krzyż, gm. Trzcianka, gm. Tuczno, gm. Wałcz, gm. Wieleń Powierzchnia: 33280ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, obejmuje Pojezierze Wałeckie i częściowo Równinę Dra...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_puszcza_nad_drawa,1199917292.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze)

Lokalizacja: gm. Manowo, gm. Świeszyno Powierzchnia: 3560ha Data utworzenia: 1975 rok Obszar obejmuje ochroną wartości przyrodnicze doliny rzeki Radew oraz zlokalizowanych na jej przebiegu jezior: Rosnowskie i Hajka, obszar w większości pokryty lasem....

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_dolina_radwi_mostowo_zegrze,1199917550.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Dominikowo-Niemieńko

Lokalizacja: gm. Drawno Powierzchnia: 57756,24ha Data utworzenia: 2000 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, obszar położony jest na pograniczu Równiny ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_dominikowo_niemienko,1199917598.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Szczecinek Powierzchnia: 18000ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Szczecineckiego. Teren pagórkowatej moreny dennej, charakteryzuje się silnie pociętym...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_jeziora_szczecineckie,1199917639.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Jezioro Łętowskie

Lokalizacja: gm. Kępice, gm. Sławno Powierzchnia: 1280ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych morenowy o różnorodnej konfiguracji terenu i typach środowiska. Cały obszar leży w dorzeczu Wieprzy i Gra...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_jezioro_letowskie,1199917672.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Las Drzonowski

Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: 86ha Data utworzenia: 2000 rok Celem utworzenia tego obszaru było połączenie dwóch, już istniejących terenów krajobrazu chronionego o nazwach "Okolice Żydowo - Biały Bór" i "Jeziora Szczecineckie", a tym samym utworzenie jednego ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_las_drzonowski,1199917776.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Miałka

Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: Data utworzenia: 1997 rok Celem utworzenie jest ochrona szczególnych walorów krajobrazowych fragmentu Pojezierza Ińskiego, w którego skład wchodzą wschodnie zatoki Jeziora Ińsko wraz z otaczającymi je terenami. Obszar zloklizowany jest n...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_mialka,1199917809.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

Lokalizacja:  gm. Kalisz Pomorski Powierzchnia: 1580ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w okolicach Kalisza Pomorskiego, w szczególności malowniczego jeziora Giżyno oraz r...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_kalisza_pomorskiego,1199917849.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Polanowa

Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 1858ha Data utworzenia: 1975 rok Obszar położony na Wysoczyźnie Polanowskiej, na zachód od Polanowa. Teren w większości pokryty lasem, celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, na terenie...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_polanowa,1199917893.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Bobolice, gm. Polanów Powierzchnia: 12350ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego fragmentu Pojezierza Bytowskiego z charakterystycznymi jeziorami lobeliowymi, na tereni...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_zydowo_bialy_bor,1199917944.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pas pobrzeża na zachód od Ustki

Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 5016ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadmorskich pobrzeża Bałtyku, który obejmuje: bory sosnowe, wydmy, bagna wzdłuż rzek Głownicy, Świdnik, K...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pas_pobrzeza_na_zachod_od_ustki,1199917975.html

 

Użytek ekologiczny "Jelenie błota"

Lokalizacja: gm. Wolin Powierzchnia: 14,12ha Data utworzenia: 1999 Ustanowiony przez zarządzenie nr 8/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru położonego w Nadleśnictwie Międzyzdroje, w gminie Wolin. Użytek położony w Nadl...

http://www.ipomorze.pl/uzytek_ekologiczny_jelenie_blota,1199988152.html

 

Użytek ekologiczny "Jezioro Dziewicze"

Lokalizacja: gm. Człopa Powierzchnia: 16,94 ha Data utworzenia: 2001 Ustanowiony uchwałą nr XXII/180/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 września 2001r. w sprawie wprowadzenia ochrony przyrody w drodze uznania za użytek ekologiczny całości zwartego kompleksu torfowisk oraz zbiornika w...

http://www.ipomorze.pl/uzytek_ekologiczny_jezioro_dziewicze,1199988422.html

 

Użytek ekologiczny "Kusowskie Bagna"

Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 180,41 ha Data utworzenia: 2001 Ustanowiony uchwała nr XXXIV/273/2001 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10 listopada 2001r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów z terenu Nadleśnictwa Szczecinek. Użytek stanowią grunty nieleśne o&nbs...

http://www.ipomorze.pl/uzytek_ekologiczny_kusowskie_bagna,1199988457.html

 

Rezerwat przyrody "Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Charnowo Powierzchnia: 122,44 ha Data utworzenia: 1984 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierz...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zrodliskowa_buczyna_im_jerzego_jackowskiego,1199989270.html

 

Rezerwat przyrody "Wyspa Sołtyski"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 22,89 ha Data utworzenia: 12 września 1994 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspa Sołtyski" obejmuje wyspę na Jeziorze Ińskim, o powierzchni 22,89 ha, porośniętą lasem. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznego dla Pomorza Zachod...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wyspa_soltyski,1199989296.html

 

Rezerwat przyrody "Uroczysko Święta"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Goleniów Powierzchnia: 9,50 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,50 ha w Leśnictwie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_uroczysko_swieta,1199989343.html

 

Rezerwat przyrody "Trawiasta Buczyna im.Profesora Stefana Kownasa"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 78,52 ha Data utworzenia: Ustanowiony zarządzeniem nr 27/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa". Rezerwat stanowi obszar leżący ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_trawiasta_buczyna_improfesora_stefana_kownasa,1199989379.html

 

Rezerwat przyrody "Sośnica"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wierzchowo Powierzchnia: 12,06 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_sosnica,1199989450.html

 

Rezerwat przyrody "Olszyny Ostrowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 9,50 ha Data utworzenia: 1992 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,50 ha w Nadle...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszyny_ostrowskie,1199989516.html

 

Rezerwat przyrody "Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 1,00 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,00 ha w Nadleśnictwie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszyna_zrodliskowa_pod_lubiechowem_dolnym,1199989553.html

 

Rezerwat przyrody "Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 24,39 ha Data utworzenia: 23 sierpnia 1982 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego" obejmuje obszar lasu o powierzchni 24,01 ha (do października 2005 r. - 24,39 ha) w Nadleśnictwie Gryfino. Celem ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kolowskie_parowy_im_jozefa_lewandowskiego,1199989592.html

 

Rezerwat przyrody "Kamienna Buczyna"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 11,37 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 11,37 ha w Nadleśnictwie Łobez. ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kamienna_buczyna,1199989634.html

 

Rezerwat przyrody "Źródlisko Skrzypowe"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 1,05 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,05 ha w Leśnictwie Łasko ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zrodlisko_skrzypowe,1199990512.html

 

Rezerwat przyrody "Wyspa na Jeziorze Bierzwnik"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 1,13ha Data utworzenia: 1977 rok   Rezerwat stanowi wyspa na Jeziorze Bierzwnik porośnięta drzewostanem i otoczona szuwarem z kłocią wiechowatą. Głównym celem ochrony jest zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej oraz drzewo...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wyspa_na_jeziorze_bierzwnik,1199990541.html

 

Rezerwat przyrody "Zdroje"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: m. Szczecin Powierzchnia: 2,12 ha Data utworzenia: 1 grudnia 1959 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu komunalnego miasta Szczecina o powierzchni 2,12 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska odnawiającego się cisa pospolitego Taxus baccat...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zdroje,1205697005.html

 

Rezerwat przyrody "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 4,19 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar nieużytków leśnych o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wzgorze_widokowe_nad_miedzyodrzem,1205697129.html

 

Rezerwat przyrody "Wielki Bytyń"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Mirosławiec, gm. Tuczno, gm. Wałcz Powierzchnia: 1943,4457 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmował obszar jeziora ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wielki_bytyn,1205697177.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Pięciu Jezior"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Połczyn-Zdrój Powierzchnia: 228,78 ha Data utworzenia: 15 lutego 1988 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar 5 jezior oraz lasu o łącznej powierzchni 228,78 ha (jeziora: Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe o łącznej powierzchni 47,24 ha oraz obszar la...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_pieciu_jezior,1205697251.html

 

Rezerwat przyrody "Długogóry"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Myślibórz Powierzchnia: 120,36 ha Data utworzenia: 20 sierpnia 1991 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 120,36 ha w Nadleśnictwie Myślibórz. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie naturalnego krajobrazu moreny czołowej z licz...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dlugogory,1205697689.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały"

Typ:  florystyczny, torfowiskowy Lokalizacja:  gm. Złocieniec Powierzchnia: 7,57 ha Data utworzenia: 1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obej...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_nad_jeziorem_morzyslaw_maly,1205697973.html

 

Rezerwat przyrody "Olszanka"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Goleniów i Stepnica Powierzchnia: 1 354,3963 ha Data utworzenia: 29 grudnia 1998 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu, bagien i wód o powierzchni 1.354,3963 ha (do 3 grudnia 2006 r. - 1 290,51 ha), położony w Nadleśnictwie Goleniów. Celem ochrony jest...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszanka,1205698080.html

 

Rezerwat przyrody "Mszary Tuczyńskie"

Typ:  biocenotyczny, torfowiskowy częściowy Lokalizacja:  gm. Tuczno Powierzchnia: 6,10 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar łąki i pasa ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_mszary_tuczynskie,1205698290.html

 

Rezerwat przyrody "Bielica"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: m. Koszalin Powierzchnia: 1,30 ha Data utworzenia: 28 luty 1972 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,30 ha w Nadleśnictwie Wysobórz, położony w granicach miasta Koszalina. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wy...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bielica,1205698901.html

 

Rezerwat przyrody "Brunatna Gleba"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: gm. Czaplinek Powierzchnia: 1,10 ha Data utworzenia: 28 lutego 1972 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,10 ha w Nadleśnictwie Połczyn. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby brunatnej...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_brunatna_gleba,1205698955.html

 

Rezerwat przyrody "Białodrzew Kopicki"

Typ: florystyczny, wodny Lokalizacja: gm. Stepnica Powierzchnia: 10,50 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar obszar wody i wybrzeża Zalewu Szczecińskiego położony na północ od wsi Kopice w gminie Stepnica o powierzchni 10,50 ha (8,93 ha - Zalew Szczeciński)....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bialodrzew_kopicki,1205699323.html

 

Rezerwat przyrody "Bielinek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 75,55 ha Data utworzenia: 25 marca 1957 roku Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 75,55 ha położony w miejscowości Bielinek. Rezerwat utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów leśno-step...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bielinek,1205699369.html

 

Rezerwat przyrody "Cisy Boleszkowickie"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Boleszkowice Powierzchnia: 9,38 ha Data utworzenia: 31 lipca 1995 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i bagien o powierzchni 9,38 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisów w jego różnych fazach r...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_cisy_boleszkowickie,1205699511.html

 

Rezerwat przyrody "Cisy Tychowskie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Tychowo Powierzchnia: 10,51 ha Data utworzenia: 1 września 1980 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 10,51 ha w Nadleśnictwie Białogard. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie stanowiska cisa pospolitego Toxus baccata, który...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_cisy_tychowskie,1205699565.html

 

Rezerwat przyrody "Gogolewo"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Marianowo Powierzchnia: 3,00 ha Data utworzenia: 1974 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar łąk o powierzchni 3,00 ha, położony w gmin...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_gogolewo,1205699607.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Jasne"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:   gm. Lipiany, gm. Myślibórz Powierzchnia: 15,23 ha Data utworzenia: 1984 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat p...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_jasne,1205699944.html

 

Rezerwat przyrody "Mszar nad jeziorem Piaski"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Radowo Małe Powierzchnia: 4,06 ha Data utworzenia: 15 grudnia 1976 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar torfowiska o powierzchni 4,06 ha w Nadleśnictwie Łobez. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowiska przejściowego, z rzadkimi i ginący...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_mszar_nad_jeziorem_piaski,1205700003.html

 

Rezerwat przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 71,61 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar wrzosowisk o powierzchni 71,61 ha w Nadleśnic...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wrzosowiska_cedynskie,1205700198.html

 

Rezerwat przyrody "Wierzchomińskie Bagno"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Będzino Powierzchnia: 43,60 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora, mszaru i lasu w Nadleśnictwie. Celem ochrony j...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wierzchominskie_bagno,1205700232.html

 

Rezerwat przyrody "Tchórzyno"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:  gm. Myślibórz Powierzchnia: 32,00 ha Data utworzenia: 1965 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Pprzemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_tchorzyno,1205700278.html

 

Rezerwat przyrody "Stary Załom"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Człopa Powierzchnia: 0,95 ha Data utworzenia: 7 marca 1967 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i pastwisk o łącznej powierzchni 5,62 ha (do 16 grudnia 2004 r. - obszar łąk o powierzchni 0,95 ha) i został utworzony się w celu zachowania ekos...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_stary_zalom,1205700307.html

 

Rezerwat przyrody "Stary Przylep"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Warnice Powierzchnia: 2,13 ha Data utworzenia: 1974 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar nieużytków rolnych o powierzchni 2,13 h...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_stary_przylep,1205700363.html

 

Rezerwat przyrody "Kanał Kwiatowy"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 3,00 ha Data utworzenia: 10 listopada 1976 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kanał Kwiatowy" obejmuje fragment starorzecza Odry o powierzchni 3,00 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowisk rzadkich gatunków rośli...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kanal_kwiatowy,1205700696.html

 

Rezerwat przyrody "Jodły Karnieszewickie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Sianów Powierzchnia: 37,14 ha Data utworzenia: 1978 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 37,14 ha w Nadleśnictwie Ka...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jodly_karnieszewickie,1205700732.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Szare"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 8,30 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Szare o powierzchni 8,30 ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_szare,1205700804.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Piekiełko"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 9,95 ha Data utworzenia:  1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi jezioro o powierzchni 9,95 ha w Nadleśni...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_piekielko,1205701006.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Kiełpino"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 49,38 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Kiełpino o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_kielpino,1205701054.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Iłowatka"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: 14,73 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Iłowatka o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_ilowatka,1205701092.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Głębokie"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Głębokiego o powierzchni 8,87...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_glebokie,1205701119.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarnówek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Złocieniec Powierzchnia: 11,88 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Czarnówek o powierzch...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_czarnowek,1205701163.html

 

Rezerwat przyrody "Grądowe Zbocze"

Typ:  florystyczny, leśny Lokalizacja: gm. Recz Powierzchnia: 33,2842 ha Data utworzenia: 19 lipca 1996 r. Rezerwat obejmuje obszar ekosystemów leśnych wraz z punktowo zlokalizowanymi źródłami wapiennymi o łącznej powierzchni 33,2842 ha (do 29 listopada 2009 r. - 21,77 ha). Celem oc...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_gradowe_zbocze,1205701206.html

 

Rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie"

Typ:  florystyczny częściowy Lokalizacja: m. Świnoujście Powierzchnia: 38,10 ha Data utworzenia: 14 stycznia 1990 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 38,10 ha (do 22 listopada 2007 r. - 37,80 ha) w Nadleśnictwie Międzyzdroje. Celem ochrony jest zachowanie ze wzgl...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_karsiborskie_paprocie,1205701508.html

 

Rezerwat przyrody "Wieleń"

Typ: florystyczny, leśny Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 2,00 ha Data utworzenia: 1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 2,00 haw  Nadl...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wielen,1205701589.html

 

Rezerwat przyrody "Buczyna"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 9,78 ha Data utworzenia: 1 sierpania 1984 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,78 ha w Nadleśnictwie Bobolice. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu bukowego wykazującego cechy lasu pierwotnego (kwaśna buczyna n...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_buczyna,1205701711.html

 

Rezerwat przyrody "Buczynowe Wąwozy im. Profesora Floriana Celińskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 56,38 ha Data utworzenia: 24 listopada 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 56,38 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych cech i procesów n...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_buczynowe_wawozy_im_profesora_floriana_celinskiego,1205701758.html

 

Rezerwat przyrody "Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo, gm. Szczecin Powierzchnia: 220,50 ha Data utworzenia: 24 listopada 2005 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 220,50 ha, położony w gminach Stare Czarnowo (obszar lasu w Nadleśnictwie Gryfino o powierzchni 217,87 ha) i Szczecin ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bukowe_zdroje_im_profesora_tadeusza_dominika,1205701795.html

 

Rezerwat przyrody "Cisy Rokickie imienia profesora Stanisława Króla"

Typ: leśny, florystyczny Lokalizacja: gm. Przybierów Powierzchnia: 17,4096 ha Data utworzenia: 15 lutego 1988 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 17,4096 ha (do 4 grudnia 2006 roku 15,89 ha) w Nadleśnictwie Rokita. Celem ochrony jest zachowanie najliczniejszej w Polsce p...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_cisy_rokickie_imienia_profesora_stanislawa_krola,1205701836.html

 

Rezerwat przyrody "Dąbrowa Krzymowska"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 34,86 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu o powierzchni 34,86 ha (do 8 października 2008 r. - 30,44 ha) w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnych fragmentów środkowoeur...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dabrowa_krzymowska,1205701970.html

 

Rezerwat przyrody "Dęby Sądowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Dolice Powierzchnia: 2,98 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 2,98 ha w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie śródpolnego kompleksu leśnego z dorodnym lasem liściastym o ch...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_deby_sadowskie,1205702046.html

 

Rezerwat przyrody "Dęby Wilczkowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 3,09 ha Data utworzenia: 1 września 1974 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu o powierzchni 3,09 ha (do 21 maja 2004 r. - 1,62 ha) w Nadleśnictwie Szczecinek. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego ze stanowiskiem rza...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_deby_wilczkowskie,1205702124.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Świergotki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 11,00 ha Data utworzenia: 13 czerwca 1989 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu oraz odcinek rzeki Świergotki o powierzchni 11,00 ha w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony jest zachowanie buczyny pomorskiej, grądu z przytulią leśną na g...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_swiergotki,1205702168.html

 

Rezerwat przyrody "Glinki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 15,70 ha Data utworzenia: 1 września 1974 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 25,0403 ha (do 17 lutego 2009 r. - 15,70 ha) w Nadleśnictwie Wałcz. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu liściastego zróż...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_glinki,1205702197.html

 

Rezerwat przyrody "Głowacz"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 78,70 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 78,70 ha w N...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_glowacz,1205702257.html

 

Rezerwat przyrody "Leśne Źródła"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Tuczno Powierzchnia: 22,48ha Data utworzenia: 31 grudnia 1998 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych źródeł w obrębie naturalnego ekosystemu leśnego....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_lesne_zrodla,1205702296.html

 

Rezerwat przyrody "Czapli Ostrów"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Dębno Lubuskie Powierzchnia: 16,45 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar wyspy i otaczających ją szuwarów o łącznej powierzchni 16,45 ha w Nadleśnictwie Myślibórz. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kol...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_czapli_ostrow,1205702501.html

 

Rezerwat przyrody "Jeziora Siegieniewskie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Mieszkowice Powierzchnia: Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezior i otaczającego je lasu o...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jeziora_siegieniewskie,1205702545.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: m. Koszalin i gm. Manowo Powierzchnia: 375,8136 ha Data utworzenia: 26 stycznia 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Lubiatowo wraz z pasem nadbrzeżnym o łącznej powierzchni 375,8136 ha (gm. Manowo - 243,29 ha i m. Koszalin - 132,5236 ha). Do 19 lut...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_lubiatowskie_im_profesora_wojciecha_gorskiego,1205702594.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Prosino"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Czaplinek Powierzchnia: 81,00 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Prosino z pasem r...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_prosino,1205702647.html

 

Rezerwat przyrody "Kurowskie Błota"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 30,63 ha Data utworzenia: 1965 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 30,63 ha w...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kurowskie_blota,1205702687.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Liwia Łuża"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Rewal Powierzchnia: 220 ha Data utworzenia: 1959 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi jezioro Liwia Łuża o powierzchni 220 ha. Utworzony się w cel...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_liwia_luza,1205702736.html

 

Rezerwat przyrody "Łasko"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 16,95ha Data utworzenia: 1964 rok   Rezerwat to wyspa na Jeziorze Ińsko, którego celem ochrony jest zachowanie jednej z największych na Pomorzu kolonii lęgowych czapli siwej oraz innych rzadko spotykanych ptaków....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_lasko,1205702778.html

 

Rezerwat przyrody "Parnowo"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Biesiekierz Powierzchnia: 66,00 ha Data utworzenia: 10 listopada 1976 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Parnowo" obejmuje obszar płytkiego jeziora Tatkowskiego wraz z pasem zbiorowisk szuwarów i łozowisk o łącznej powierzchni 59,12 ha (do 9 stycznia 2008 ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_parnowo,1205702871.html

 

Rezerwat przyrody "Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Dobra, gm. Police Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora, la...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_swidwie,1205702981.html

 

Rezerwat przyrody "Markowe Błota"

Typ: biocenotyczno-faunistyczny Lokalizacja: gm. Barlinek Powierzchnia: 193,40 ha Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnyh i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody  stanowi obszar bagien i lasu o powi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_markowe_blota,1205703177.html

 

Rezerwat przyrody "Skalisty Jar Libberta"

Typ: geologiczny Lokalizacja: gm. Barlinek Powierzchnia: 33,21ha Data utworzenia: 31 lipca 1995 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jedynego na Pomorzu Zachodnim stanowiska skał wapiennych, zlepieńców, piaskowców i głazów narzutowych, ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_skalisty_jar_libberta,1205703245.html

 

Rezerwat przyrody "Ozy Kiczarowskie"

Typ: geologiczny i glebowy Lokalizacja: gm. Stargard Szczeciński Powierzchnia: 1,9473 ha Ustanowiony rozporządzeniem nr 75/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ozy Kiczarowskie". Rezerwat obejmuje obszar z zespołem form o kształcie w...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_ozy_kiczarowskie,1205703310.html

 

Rezerwat przyrody "Brodogóry"

Typ: stepowy Lokalizacja: gm. Pyrzyce, gm. Warnice Powierzchnia: 5,24 ha Data utworzenia: 16 czerwca 1957 roku Rezerwat stanowi obszar nieużytków rolnych o powierzchni 5,24 ha, położony we wsi Czernica i Grędziec. (do 1 maja 1978 roku - obszar gruntu o powierzchni około 9,00 ha - położon...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_brodogory,1205703401.html

 

Rezerwat przyrody "Łuniewo"

Typ: torfowiskowy, faunistyczny Lokalizacja: gm. Wolin Powierzchnia: 10,54 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Łuniewo i przyle...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_luniewo,1205703450.html

 

Aleja lipowa w gminie Człopa

Lolkalizacja: ul. Polnej w Człopie lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,35 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 4,24 m, wysokości 25,5 m, lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,15 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,61 m, wysokości 25,0 m, jesion wyniosły (F...

http://www.ipomorze.pl/aleja_lipowa_w_gminie_czlopa,1205781775.html

 

Aleja dębowa w gminie Człopa

Lokalizacja: Wołowe Lasy przy drodze polnej w kierunku miejscowości Trzcinno   dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,19 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 - 3,75 m, wysokości 25,0 m, dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,43 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - ...

http://www.ipomorze.pl/aleja_debowa_w_gminie_czlopa,1205782087.html

 

Grupa drzew w gminie Człopa

Lokalizacja: cmentarz ewangelicki w Człopie dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,0 m obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,15 m, wysokości 32,0 m, lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,08 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,4 m, wysokości 26,0 m, lipa drobnolis...

http://www.ipomorze.pl/grupa_drzew_w_gminie_czlopa,1205782296.html

 

Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) w gminie Człopa

Lokalizacja: ul. Mickiewicza w Człopie Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o pierśnicy 0,96 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,0 m, wysokości 26,0 m....

http://www.ipomorze.pl/wiaz_szypulkowy_ulmus_leavis_w_gminie_czlopa,1205782480.html

 

Żywotnik zachodni w gminie Człopa

Lokalizacja: Człopa Żywotnik zachodni (Tuja zachodnia) o pierśnicy 0,41 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 1,3 m, wysokości 16 m....

http://www.ipomorze.pl/zywotnik_zachodni_w_gminie_czlopa,1205782640.html

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) w gminie Człopa

Lokalizacja: Golino przy drodze do Brzeźniaka Dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,21 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,8 m, wysokości 23,5 m....

http://www.ipomorze.pl/dab_szypulkowy_quercus_robur_w_gminie_czlopa,1205782747.html

 

Drzewa rosnące w Nadleśnictwie Człopa

Lokalizacja: Nadleśnictwo Człopa, obręb ewidencyjny Drzonowo buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o pierśnicy 0,99 m, obwodzie pnia - 3,1 m, wysokości 23,0 m, buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o pierśnicy 1,08 m, obwodzie pnia - 3,4 m, wysokości 31 m, klon jawor (Acer pseudoplatanus) o pierśni...

http://www.ipomorze.pl/drzewa_rosnace_w_nadlesnictwie_czlopa,1205783008.html

 

Źródlisko rzeki Cieszynka w gminie Człopa

Lokalizacja: Naleśnictwo Człopa, obręb ewidencyjny Drzonowo...

http://www.ipomorze.pl/zrodlisko_rzeki_cieszynka_w_gminie_czlopa,1205783329.html

 

Lipy drobnolistne (Tilia cordata) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Połczyńska w Świdwinie Lipy drobnolistne (Tilia cordata) - szt. 7 o obwodzie pni przy wysokości 1,3 m - 1,62 m ÷ 3,30 m, wysokości od 15 m do 18 m....

http://www.ipomorze.pl/lipy_drobnolistne_tilia_cordata_w_miescie_swidwin,1205783749.html

 

Wierzba krucha (Salix fragilis) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Łokietka w Świdwinie Wierzba krucha (Salix fragilis) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 4,06 m, wysokości 20 m....

http://www.ipomorze.pl/wierzba_krucha_salix_fragilis_w_miescie_swidwin,1205783921.html

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Kościuszki Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,86 m, wysokości 20 m....

http://www.ipomorze.pl/dab_szypulkowy_quercus_robur_w_miescie_swidwin,1205784161.html

 

Klon zwyczajny (Acer platanoides) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Łokietka Klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,33 m, wysokości 20 m....

http://www.ipomorze.pl/klon_zwyczajny_acer_platanoides_w_miescie_swidwin,1205784326.html

 

Buk pospolity w gminie Płoty

Lokalizacja: Nadleœnictwa Resko, obręb ewidencyjny Bądkowo Buk pospolity o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 26 m....

http://www.ipomorze.pl/buk_pospolity_w_gminie_ploty,1205784669.html

 

Obszary Natura 2000

...

http://www.ipomorze.pl/obszary_natura_2000,1226095745.html

 

Obszar Natura 2000 Dolina Słupi

Lokalizacja: gm. Borzytuchom, gm. Bytów, gm. Czarna Dąbrówka, gm. Kołczygłowy, gm. Parchowo, gm. Trzebielino, gm. Dębnica Kaszubska, gm. Kobylnica, gm. Słupsk Powierzchnia: 37.471,84 ha Data utworzenia: 2008 rok Typy siedlisk: Jeziora lobeliowe Starorzecza i naturalne eutroficzne zbio...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_dolina_slupi,1226181878.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska

Lokalizacja: gm. Łeba, gm. Główczyce, gm. Smołdzino, gm. Ustka, gm. Wicko Powierzchnia: 21.819,5 ha Data utworzenia: 2008 rok Typy siedlisk: Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Kidzina na brzegu morskim Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie) Inicj...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_slowinska,1226182098.html

 

Obszar Natura 2000 Ławica Słupska

Lokalizacja: obszar położony na Morzu Bałtyckim Powierzchnia: 80.050,25 ha Data utworzenia: 2004 rok Typy siedlisk: Piaszczyste ławice podmorskie Rafy Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: wody morskie - 100,...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_lawica_slupska,1233087962.html

 

Obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska

Lokalizacja: obszar na Morzu Bałtyckim Powierzchnia: 311.877,3 ha Data utworzenia: 2004 rok Typy siedlisk: Brak danych Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: wody morskie - 100,00 % Zestawienie powierzchni wg rodzaju...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_zatoka_pomorska,1233087984.html

 

Obszar Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku

Lokalizacja: obszar położony na Morzu Bałtyckim Powierzchnia: 194.626,73 ha Data utworzenia: 2004 rok Typy siedlisk: Brak danych Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: wody morskie - 100,00 % Zestawienie powierzchni...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_przybrzezne_wody_baltyku,1233088011.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska

Lokalizacja: gm. Biały Bór, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, gm. Czaplinek, gm. Drawsko Pomorskie, gm. Kalisz Pomorski, gm. Ostrowice, gm. Tychowo, gm. Wierzchowo, gm. Złocieniec, gm. Bobolice, gm. Barwice, gm. Grzmiąca, gm. Borne Sulinowo, gm. Brzeżno, gm. Połczyn-Zdrój, gm. Świdwin, m. Świd...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_drawska,1233088247.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Cedyńska

Lokalizacja: gm. Cedynia, gm. Chojna, gm. Moryń Powierzchnia: 20.871,2 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: grunty orne - 47,00 % lasy iglaste - 22,00 % lasy liściaste - 6...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_cedynska,1233088292.html

 

Fauna i flora

Fauna - ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze lub w danym środowisku, a także okresie geologicznym. Flora - wykaz gatunków roślin występujących na określonym obszarze lub w danym środowisku. Zakres flory może być ograniczany do określonego biotopu lub okre...

http://www.ipomorze.pl/fauna_i_flora,1239081564.html

 

Ptaki

Ptaki (Aves) - gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych - istnieje około 10 000 gatunków ptaków. Charakterystyczne dla ptaków są: skóra wytwarzająca pióra, przednie kończyny przekształcone w skrzyd...

http://www.ipomorze.pl/ptaki,1239081857.html

 

Ropucha szara (Bufo bufo)

Gromada: płazy (Amphibia) Rodzina: ropuchowate (Bufonidae) Inne nazwy: ropucha zwyczajna. Jedna z najpospolitszych i największych ropuch w Europie. Osiąga długość 12-20 cm (dymorfizm płciowy pod względem wielkości ciała). Samce są mniejsze, zaś samice większe. Grzbiet ma brązowy, szary...

http://www.ipomorze.pl/ropucha_szara_bufo_bufo,1239082006.html

 

Rezerwat przyrody "Bórbagno Miałka"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 34,20 ha Data utworzenia: 22 listopada 2007 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 34,20 ha położony w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie boru bagiennego z rzadkimi g...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_borbagno_mialka,1287302480.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Rurzycy"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 554,68 ha Data utworzenia: 2 sierpnia 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar rzeki Rurzycy wraz z jeziorami, nadrzecznymi bagnami i torfowiskami oraz otaczającym drzewostanem o łącznej powierzchni 554,68 ha (Jezioro Krępsko Górne o ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_rurzycy,1288038154.html

 

Rezerwat przyrody "Stramniczka"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Dygowo Powierzchnia: 94,49 ha Data utworzenia: 23 października 2007 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 94,49 ha, położony w Nadleśnictwie Gościno. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu b...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_stramniczka,1288127528.html

 

Rezerwat przyrody "Strzaliny koło Tuczna"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Tuczno Powierzchnia: 17,83 ha Data utworzenia: 27 czerwca 2008 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar podziemnych pozostałości grupy warownej "Góra Wisielcza" wraz z otaczającym je lasem o łącznej powierzchni 17,83 ha, położony na terenie Nadleśnictwa Tuc...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_strzaliny_kolo_tuczna,1288127620.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko Konotop"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Drawno i Bierzwnik Powierzchnia: 51,97 ha Data utworzenia: 11 września 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 65,85 ha: 11,05 ha w gminie Bierzwnik i 54,80 ha w gminie Drawno (do 17 lutego 2009 r. - 51,97 ha: 11,05 ha w gminie Bierzw...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_konotop,1288127688.html

 

Rezerwat przyrody "Warnie Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Będzino i Biesiekierz Powierzchnia: 518,92 ha Data utworzenia: 24 października 2005 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar leśny o powierzchni 518,92 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowiskowego obejmującego kopułowe torfow...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_warnie_bagno,1288127818.html

 

Rezerwat przyrody "Wiejkowski Las"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wolin i Przybiernów Powierzchnia: 130,09 ha Data utworzenia: 8 września 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar porośniętych starodrzewiem wzgórz morenowych otoczonych bagiennymi i wilgotnymi lasami, torfowiskami, bagnami, jeziorami oraz rzeczkami o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wiejkowski_las,1288127881.html

 

Rezerwat przyrody "Zaleskie Bagna"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 114,24 ha Data utworzenia: 23 października 2006 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu (106,51 ha) i Jezioro Złakowo (7,73 ha) o łącznej powierzchni 114,24 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów dydak...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zaleskie_bagna,1288127966.html

 

Rezerwat przyrody "Diabelskie Pustacie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Borne Sulinowo Powierzchnia: 932,53 ha Data utworzenia: 10 grudnia 2008 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar o łącznej powierzchni 932,53 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie układów biocenotycznych i krajobrazu dwóch szlaków sandrowych ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_diabelskie_pustacie,1289340357.html

 

Rezerwat przyrody "Golczewskie Uroczysko"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Golczewo Powierzchnia: 101,0488 ha Data utworzenia: 21 maja 2004 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 101,0488 ha (do 17 lutego 2009 r. - 95,78 ha) położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_golczewskie_uroczysko,1289340573.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarne"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Przybiernów Powierzchnia: 39,39 ha Data utworzenia: 14 lipca 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Czarnego z narastającym torfowiskiem, mszarami brzozowymi i sosnowymi oraz brzeziną bagienną o ogólnej powierzchni 39,39 ha, położony w Nadleś...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_czarne,1289340641.html

 

Rezerwat przyrody "Krzemieńskie Źródliska"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 75,94 ha Data utworzenia: 22 listopada 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 75,94 ha położony w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie źródlisk z rzadkimi zesp...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_krzemienskie_zrodliska,1289340765.html

 

Rezerwat przyrody "Łazy"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Mielno i Sianów Powierzchnia: 220,1265 ha Data utworzenia: 11 września 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 220,1265 ha (52,53 ha w gminie Sianów i 167,5965 w gminie Mielno). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowan...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_lazy,1289340846.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Siegniewskie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Mieszkowice Powierzchnia: 23,08 ha Data utworzenia: 26 grudnia 1988 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezior i otaczającego je lasu o łącznej powierzchni 23,08 ha (obszar lasu o powierzchni 10,40 ha w Nadleśnictwie Mieszkowice i obszar dwóch jezior o ł...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_siegniewskie,1293056530.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Tanowo Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 20 lutego 1963 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar Jeziora Świdwie oraz otaczających je szuwarów i trzcin o łącznej powierzchni 358,32 ha, obszar lasu, łąk i pastwisk o łącznej powierzchni 253,81 ha w Nad...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_swidwie,1293057005.html

 

Rezerwat przyrody "Osetno"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 111,59 ha Data utworzenia: 10 grudnia 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasów o łącznej powierzchni 111,59 ha położony w Nadleśnictwie Gryfino. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowy...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_osetno,1293606974.html

 

Rezerwat przyrody "Przełom rzeki Dębnicy"

Typ: karjobrazowy Lokalizacja: gm. Barwice Powierzchnia: 138,59 ha Data utworzenia: 17 lutego 2009 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 138,59 ha położony w Nadleśnictwie Połczyn. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z prze...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_przelom_rzeki_debnicy,1293607355.html

 

Rezerwat przyrody "Przybiernowski Bór Bagienny"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Przybiernów Powierzchnia: 66,0145 ha Data utworzenia: 21 maja 2004 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 66,0145 ha (do 17 lutego 2009r. - 58,99 ha) położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowani...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_przybiernowski_bor_bagienny,1293608149.html

 

Rezerwat przyrody "Słowińskie Błota"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Darłowo Powierzchnia: 192,55 ha Data utworzenia: 24 października 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 192,55 ha położony w Nadleśnictwie Sławno. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kopułowego torfowiska wysokiego t...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_slowinskie_blota,1293725684.html

 

Rezerwat przyrody "Rezerwat na rzece Grabowej"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 1,50 ha Data utworzenia: 16 lutego 1971 r. Rezerwat obejmuje odcinek rzeki Grabowej o długości 7,60 km i powierzchni 1,50 ha, między ujściem rowu łączącego jezioro Raczy Dół z wymienioną rzeką w okolicy miejscowości Stary Żel...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_rezerwat_na_rzece_grabowej,1293725836.html

 

Rezerwat przyrody "Roby"

Typ: florystyczny, torfowiskowy Lokalizacja: gm. Trzebiatów Powierzchnia: 84,40 ha Data utworzenia: 23 października 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar torfowisk o łącznej powierzchni 84,40 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie populacji cennych roślin naczyniowych i zarodnik...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_roby,1293725896.html

 

Obszar Natura 2000 Delta Świny

Lokalizacja: m. Świnoujście, gm. Międzyzdroje Powierzchnia: 11008,45 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: morski Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju własności:...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_delta_swiny,1424372467.html

 

 

Do góry