ISSN 2081-7142

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 13 ust. 1)

 

Rezerwat przyrody "Wieleń"

Typ: florystyczny, leśny Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 2,00 ha Data utworzenia: 1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 2,00 haw  Nadleśnictwie Polanów. Utworzony się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego, z bogatą sz...

Rezerwat przyrody "Bagno Ciemino"

Typ:  leśny, torfowiskowy Lokalizacja: gm. Borne Sulinowo Powierzchnia: 466,51 ha Data utworzenia: 18 września 1997 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i torfowisk o powierzchni 400,29 ha (do 21 maja 2004 roku - 466,51 ha). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych cennych ekosystemów leśnych i torfowiskowych, charakterystycznych dla Pojezierza Drawskiego. Realizacja celu ochr...

Rezerwat przyrody "Bagno Kusowo"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 318,82 ha Data utworzenia: 17 czerwca 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar bagien i wód o łącznej powierzchni 326,56 ha (do 28 czerwca 2006 r. - 318,82 ha) położony w Nadleśnictwie Szczecinek. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Reali...

Rezerwat przyrody "Białodrzew Kopicki"

Typ: florystyczny, wodny Lokalizacja: gm. Stepnica Powierzchnia: 10,50 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar obszar wody i wybrzeża Zalewu Szczecińskiego położony na północ od wsi Kopice w gminie Stepnica o powierzchni 10,50 ha (8,93 ha - Zalew Szczeciński). Celem ochrony jest zachowanie wodnej strefy litoralu i aluwialnej terasy z rzadką roślinnością wodną, szuwarową i ziołoroślową...

Rezerwat przyrody "Bielica"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: m. Koszalin Powierzchnia: 1,30 ha Data utworzenia: 28 luty 1972 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,30 ha w Nadleśnictwie Wysobórz, położony w granicach miasta Koszalina. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby bielicowej z wyraźnymi poziomami genetycznymi powstałymi bez oddziaływania wód gruntowych, porośnięt...

Rezerwat przyrody "Bielinek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 75,55 ha Data utworzenia: 25 marca 1957 roku Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 75,55 ha położony w miejscowości Bielinek. Rezerwat utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów leśno-stepowych na zboczach przełomowej doliny Odry ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, m. in. dębu omszonego (Quercus pubescens), w...

Rezerwat przyrody "Bórbagno Miałka"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 34,20 ha Data utworzenia: 22 listopada 2007 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 34,20 ha położony w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie boru bagiennego z rzadkimi gatunkami roślin naczyniowych i torfowców....

Rezerwat przyrody "Brodogóry"

Typ: stepowy Lokalizacja: gm. Pyrzyce, gm. Warnice Powierzchnia: 5,24 ha Data utworzenia: 16 czerwca 1957 roku Rezerwat stanowi obszar nieużytków rolnych o powierzchni 5,24 ha, położony we wsi Czernica i Grędziec. (do 1 maja 1978 roku - obszar gruntu o powierzchni około 9,00 ha - położony w miejscowości Grędziec). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie reliktowych i unikalnych na terenie Pomorza mura...

Rezerwat przyrody "Brunatna Gleba"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: gm. Czaplinek Powierzchnia: 1,10 ha Data utworzenia: 28 lutego 1972 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,10 ha w Nadleśnictwie Połczyn. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby brunatnej z wyraźnymi poziomami genetycznymi, porośniętej drzewostanem reprezentowanym przez zbiorowiska leśne: żyznej buczyny niżowej...

Rezerwat przyrody "Buczyna"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 9,78 ha Data utworzenia: 1 sierpania 1984 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,78 ha w Nadleśnictwie Bobolice. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu bukowego wykazującego cechy lasu pierwotnego (kwaśna buczyna niżowa) z rzadko występującymi porostami z gatunku Cladonia i Parmelia. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną (buczyna ...

Rezerwat przyrody "Buczynowe Wąwozy im. Profesora Floriana Celińskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 56,38 ha Data utworzenia: 24 listopada 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 56,38 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych cech i procesów naturalnych dla wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi oraz estetycznymi kompleksu buczyn, łęgów i olsów, kształt...

Rezerwat przyrody "Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo, gm. Szczecin Powierzchnia: 220,50 ha Data utworzenia: 24 listopada 2005 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 220,50 ha, położony w gminach Stare Czarnowo (obszar lasu w Nadleśnictwie Gryfino o powierzchni 217,87 ha) i Szczecin (obszar o powierzchni 2,63 ha). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i ...

Rezerwat przyrody "Cisy Boleszkowickie"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Boleszkowice Powierzchnia: 9,38 ha Data utworzenia: 31 lipca 1995 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i bagien o powierzchni 9,38 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisów w jego różnych fazach rozwojowych. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. Dla celów naukowych udostępniono cały obszar rezerwatu, a dla celów ...

Rezerwat przyrody "Cisy Rokickie imienia profesora Stanisława Króla"

Typ: leśny, florystyczny Lokalizacja: gm. Przybierów Powierzchnia: 17,4096 ha Data utworzenia: 15 lutego 1988 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 17,4096 ha (do 4 grudnia 2006 roku 15,89 ha) w Nadleśnictwie Rokita. Celem ochrony jest zachowanie najliczniejszej w Polsce populacji cisa (Taxus baccata) oraz ochrona na terenie rezerwatu stanowisk innych chronionych gatunków roślin, w tym w szcze...

Rezerwat przyrody "Cisy Tychowskie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Tychowo Powierzchnia: 10,51 ha Data utworzenia: 1 września 1980 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 10,51 ha w  Nadleśnictwie Białogard. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie stanowiska cisa pospolitego Toxus baccata, który ma tu swoje naturalne stanowisko. Cisy występują pod okapem drzew liściastych i mają tu swoje naturalne odnowienia, ponadt...

Rezerwat przyrody "Czapli Ostrów"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Dębno Lubuskie Powierzchnia: 16,45 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar wyspy i otaczających ją szuwarów o łącznej powierzchni 16,45 ha w Nadleśnictwie Myślibórz. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kolonii czapli siwej Ardea cinerea, stanowiska lęgowego bielika Haliaeetus albicilla, ostoi wielu gatunków ptaków wodnych oraz zacho...

Rezerwat przyrody "Czarnocin"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Stepnica   Powierzchnia: 419,38 ha Data utworzenia: 3 lipca 1974 roku Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i torfowiska o łącznej powierzchni 419,38 ha (do 29 grudnia 2004 roku - 9,40 ha) w Nadleśnictwie Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie fragmentów torfowiska niskiego typu atlantyckiego z charakterystyczną roślinnością oraz olsu olszowo-brzozowego z licznymi skupis...

Rezerwat przyrody "Dąbrowa Krzymowska"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 34,86 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu o powierzchni 34,86 ha (do 8 października 2008 r. - 30,44 ha) w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnych fragmentów środkowoeuropejskiej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae z wieloma pomnikowymi okazami dębów bez...

Rezerwat przyrody "Dęby Sądowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Dolice Powierzchnia: 2,98 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 2,98 ha w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie śródpolnego kompleksu leśnego z dorodnym lasem liściastym o charakterze grądu subatlantyckiego Stellario holosteae-Carpinetum betuli z dominującym w drzewostanie dębem szypułkowym Quercus ...

Rezerwat przyrody "Dęby Wilczkowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 3,09 ha Data utworzenia: 1 września 1974 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu o powierzchni 3,09 ha (do 21 maja 2004 r. - 1,62 ha) w Nadleśnictwie Szczecinek. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego ze stanowiskiem rzadkiej rośliny złoci pochwolistnej Gagea spathacea oraz innych cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt (złoci małej, śnie...

Rezerwat przyrody "Diabelskie Pustacie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Borne Sulinowo Powierzchnia: 932,53 ha Data utworzenia: 10 grudnia 2008 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar o łącznej powierzchni 932,53 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie układów biocenotycznych i krajobrazu dwóch szlaków sandrowych - młodszego szlaku sandrowego i szlaku Płytnicy oraz leżących w ich obrębie obniżeń wytopiskowych i wzgórz o charakterze ostań...

Rezerwat przyrody "Długogóry"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Myślibórz Powierzchnia: 120,36 ha Data utworzenia: 20 sierpnia 1991 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 120,36 ha w Nadleśnictwie Myślibórz. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie naturalnego krajobrazu moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi, zespołu leśnego żyznej buczyny pomorskiej Melico-Fagetum, oczek wodnych z roślinnością wodną i bagie...

Rezerwat przyrody "Dolina Pięciu Jezior"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Połczyn-Zdrój Powierzchnia: 228,78 ha Data utworzenia: 15 lutego 1988 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar 5 jezior oraz lasu o łącznej powierzchni 228,78 ha (jeziora: Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe o łącznej powierzchni 47,24 ha oraz obszar lasu o powierzchni 181,54 ha w Nadleśnictwie Połczyn-Zdrój). Celem ochrony jest zachowanie formy morfologicznej Pojezierza Drawskiego...

Rezerwat przyrody "Dolina Rurzycy"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 554,68 ha Data utworzenia: 2 sierpnia 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar rzeki Rurzycy wraz z jeziorami, nadrzecznymi bagnami i torfowiskami oraz otaczającym drzewostanem o łącznej powierzchni 554,68 ha (Jezioro Krępsko Górne o pow. 97,75 ha, Jezioro Krępsko Średnie o pow. 78,08 ha, Jezioro Dąb o pow. 29,85 ha oraz część Rzeki Rurzycy o pow. 8,80 ha). ...

Rezerwat przyrody "Dolina Świergotki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 11,00 ha Data utworzenia: 13 czerwca 1989 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu oraz odcinek rzeki Świergotki o powierzchni 11,00 ha w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony jest zachowanie buczyny pomorskiej, grądu z przytulią leśną na granicy jego zasięgu oraz wąwozu rzeki Świergotki....

Rezerwat przyrody "Glinki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 15,70 ha Data utworzenia: 1 września 1974 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 25,0403 ha (do 17 lutego 2009 r. - 15,70 ha) w Nadleśnictwie Wałcz. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu liściastego zróżnicowanego na zespoły: subatlantycki nizinny las dębowograbowy Stellario holosteae-Carpinetum betuli, żyzną buczynę niżową typu ...

Rezerwat przyrody "Głowacz"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 78,70 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 78,70 ha w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu moreny czołowej na terenie najwyższego wzniesienia w województw...

Rezerwat przyrody "Gogolewo"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Marianowo Powierzchnia: 3,00 ha Data utworzenia: 1974 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar łąk o powierzchni 3,00 ha, położony w gminie Marianowo we wsi Gogolewo. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska pełnika europejskiego oraz innych rzadkich gatunków rośl...

Rezerwat przyrody "Golcowe Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 123,83 ha Data utworzenia: 26 listopada 1990 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Golcowe Bagno" obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 123,83 ha w Nadleśnictwie Wałcz. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie torfowiska mszarnego z naturalną roślinnością torfotwórczą, macierzystą dla genezy i akumulacji rzadkich w kraju gatunków torfu typu ...

Rezerwat przyrody "Golczewskie Uroczysko"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Golczewo Powierzchnia: 101,0488 ha Data utworzenia: 21 maja 2004 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 101,0488 ha (do 17 lutego 2009 r. - 95,78 ha) położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie naturalnych ekosystemów torfowisk wysokich, śródleśnego jeziora oraz otaczających je kompleksów półnaturalnych ekosystemów leś...

Rezerwat przyrody "Grądowe Zbocze"

Typ:  florystyczny, leśny Lokalizacja: gm. Recz Powierzchnia: 33,2842 ha Data utworzenia: 19 lipca 1996 r. Rezerwat obejmuje obszar ekosystemów leśnych wraz z punktowo zlokalizowanymi źródłami wapiennymi o łącznej powierzchni 33,2842 ha (do 29 listopada 2009 r. - 21,77 ha). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu żyznego lasu liściastego oraz kompleksów źródliskowych wraz z procesami ich natura...

Rezerwat przyrody "Janiewickie Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Sławno Powierzchnia: 162 ha Data utworzenia: 1962 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Sławno. Na obszarze rezerwatu znajduje się unikatowe torfowisko wysokie typu bałtyckiego, na styku dwóch dolin rzecznych Reknicy i Grabowej. Na torfowisku wystę...

Rezerwat przyrody "Jeziora Siegieniewskie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Mieszkowice Powierzchnia: Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezior i otaczającego je lasu o łącznej powierzchni 23,08 ha: las o powierzchni 10,40 ha w Nadleśnictwie Mieszkowice i dwa jeziora o łącznej powierzchni 12...

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarne"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Przybiernów Powierzchnia: 39,39 ha Data utworzenia: 14 lipca 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Czarnego z narastającym torfowiskiem, mszarami brzozowymi i sosnowymi oraz brzeziną bagienną o ogólnej powierzchni 39,39 ha, położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie eutroficznego jeziora wraz z otaczającymi go torfowiskami i drzewosta...

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarnówek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Złocieniec Powierzchnia: 11,88 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Czarnówek o powierzchni 11,88 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi....

Rezerwat przyrody "Jezioro Głębokie"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Głębokiego o powierzchni 8,87 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z charakterystyczną roślinnością....

Rezerwat przyrody "Jezioro Iłowatka"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: 14,73 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Iłowatka o powierzchni 14,73 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z charakterystyczną roślinnością.  ...

Rezerwat przyrody "Jezioro Jasne"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:   gm. Lipiany, gm. Myślibórz Powierzchnia: 15,23 ha Data utworzenia: 1984 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar północnej części Jeziora Jasnego wraz ze znajdującymi się na niej wyspami, o łącznej powierzchni 15,23 ...

Rezerwat przyrody "Jezioro Kiełpino"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 49,38 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Kiełpino o powierzchni 49,38 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi....

Rezerwat przyrody "Jezioro Liwia Łuża"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Rewal Powierzchnia: 220 ha Data utworzenia: 1959 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi jezioro Liwia Łuża o powierzchni 220 ha. Utworzony się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego środowiska lęgowego łabędzia dzikiego (Cygnus olor) na jeziorze...

Rezerwat przyrody "Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: m. Koszalin i gm. Manowo Powierzchnia: 375,8136 ha Data utworzenia: 26 stycznia 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Lubiatowo wraz z pasem nadbrzeżnym o łącznej powierzchni 375,8136 ha (gm. Manowo - 243,29 ha i m. Koszalin - 132,5236 ha). Do 19 lutego 2008 r. rezerwat nosił nazwę - Rezerwat przyrody „Jezioro Lubiatowskie". Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest...

Rezerwat przyrody "Jezioro Piekiełko"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 9,95 ha Data utworzenia:  1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi jezioro o powierzchni 9,95 ha w Nadleśnictwie Bobolice. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jeziora i występ...

Rezerwat przyrody "Jezioro Prosino"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Czaplinek Powierzchnia: 81,00 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Prosino z pasem roślinności nadbrzeżnej o łącznej powierzchni 81,00 ha. Celem ochrony jest zachowanie miejsc bytowania i lęgów rzadko występ...

Rezerwat przyrody "Jezioro Siegniewskie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Mieszkowice Powierzchnia: 23,08 ha Data utworzenia: 26 grudnia 1988 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezior i otaczającego je lasu o łącznej powierzchni 23,08 ha (obszar lasu o powierzchni 10,40 ha w Nadleśnictwie Mieszkowice i obszar dwóch jezior o łącznej powierzchni 12,68 ha). Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie ostoi ptactwa wodnego i śpiewającego oraz zbio...

Rezerwat przyrody "Jezioro Szare"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 8,30 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Szare o powierzchni 8,30 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi....

Rezerwat przyrody "Jezioro Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Tanowo Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 20 lutego 1963 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar Jeziora Świdwie oraz otaczających je szuwarów i trzcin o łącznej powierzchni 358,32 ha, obszar lasu, łąk i pastwisk o łącznej powierzchni 253,81 ha w Nadleśnictwie Trzebież oraz obszar gruntów rolnych, łąk, pastwisk, lasów i nieużytków o łącznej powierzchni 279,15 ha (do 26 grudnia...

Rezerwat przyrody "Jodły Karnieszewickie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Sianów Powierzchnia: 37,14 ha Data utworzenia: 1978 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 37,14 ha w Nadleśnictwie Karnieszewice. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu jodłowego poza granicą naturalnego zasięgu jodły....

Rezerwat przyrody "Kamienna Buczyna"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 11,37 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 11,37 ha w Nadleśnictwie Łobez. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu zespołu żyznej buczyny niżowej oraz krajobrazu moreny czołowej nad jeziorem Ińsko....

Rezerwat przyrody "Kanał Kwiatowy"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 3,00 ha Data utworzenia: 10 listopada 1976 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kanał Kwiatowy" obejmuje fragment starorzecza Odry o powierzchni 3,00 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych i błotnych oraz ich fitocenoz. Rezerwat położony jest na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry" oraz na ...

Rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie"

Typ:  florystyczny częściowy Lokalizacja: m. Świnoujście Powierzchnia: 38,10 ha Data utworzenia: 14 stycznia 1990 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 38,10 ha (do 22 listopada 2007 r. - 37,80 ha) w Nadleśnictwie Międzyzdroje. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych najliczniejszego na Pomorzu Zachodnim stanowiska paproci - długosza królewskiego oraz wiciokrze...

Rezerwat przyrody "Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 24,39 ha Data utworzenia: 23 sierpnia 1982 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego" obejmuje obszar lasu o powierzchni 24,01 ha (do października 2005 r. - 24,39 ha) w Nadleśnictwie Gryfino. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych cech i procesów naturalnyc...

Rezerwat przyrody "Krzemieńskie Źródliska"

Typ: przyrody nieożywionej Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 75,94 ha Data utworzenia: 22 listopada 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 75,94 ha położony w Nadleśnictwie Dobrzany. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie źródlisk z rzadkimi zespołami roślinnymi i ostoi fauny....

Rezerwat przyrody "Kurowskie Błota"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 30,63 ha Data utworzenia: 1965 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 30,63 ha w Leśnictwie Strażnica Nadleśnictwa Rozdoły. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejs...

Rezerwat przyrody "Leśne Źródła"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Tuczno Powierzchnia: 22,48ha Data utworzenia: 31 grudnia 1998 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych źródeł w obrębie naturalnego ekosystemu leśnego....

Rezerwat przyrody "Łasko"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 16,95ha Data utworzenia: 1964 rok   Rezerwat to wyspa na Jeziorze Ińsko, którego celem ochrony jest zachowanie jednej z największych na Pomorzu kolonii lęgowych czapli siwej oraz innych rzadko spotykanych ptaków....

Rezerwat przyrody "Łazy"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Mielno i Sianów Powierzchnia: 220,1265 ha Data utworzenia: 11 września 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 220,1265 ha (52,53 ha w gminie Sianów i 167,5965 w gminie Mielno). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów torfowiskowych i leśnych z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, w tym szczególnie popu...

Rezerwat przyrody "Łuniewo"

Typ: torfowiskowy, faunistyczny Lokalizacja: gm. Wolin Powierzchnia: 10,54 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Łuniewo i przyległego torfowiska o łącznej powierzchni 10,54 ha w Nadleśnictwie Międzyzdroje. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze wzglę...

Rezerwat przyrody "Markowe Błota"

Typ: biocenotyczno-faunistyczny Lokalizacja: gm. Barlinek Powierzchnia: 193,40 ha Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnyh i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody  stanowi obszar bagien i lasu o powierzchni 193,40 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych bagien z typową dla n...

Rezerwat przyrody "Mszar koło Starej Dobrzycy"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Resko Powierzchnia: 11,17 ha Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar śródleśnego torfowiska o powierzchni 11,17 ha w Nadleśnictwie Resko. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego z typową roślinnością zespołów mszarnych oraz stanowiskami relik...

Rezerwat przyrody "Mszar nad jeziorem Piaski"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Radowo Małe Powierzchnia: 4,06 ha Data utworzenia: 15 grudnia 1976 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar torfowiska o powierzchni 4,06 ha w Nadleśnictwie Łobez. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowiska przejściowego, z rzadkimi i ginącymi gatunkami roślin szuwarowych oraz mszarnych, takich jak: żurawina drobnoowockowa Oxycoccus microcarpus, rosiczka okrągłoli...

Rezerwat przyrody "Mszary Tuczyńskie"

Typ:  biocenotyczny, torfowiskowy częściowy Lokalizacja:  gm. Tuczno Powierzchnia: 6,10 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar łąki i pasa przybrzeżnego jeziora Tuczno położony w Tucznie. W skład rezerwatu wchodzi obszar łąki o powierzchni 5,50 ha i pas przybrzeżny...

Rezerwat przyrody "Olszanka"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Goleniów i Stepnica Powierzchnia: 1 354,3963 ha Data utworzenia: 29 grudnia 1998 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu, bagien i wód o powierzchni 1.354,3963 ha (do 3 grudnia 2006 r. - 1 290,51 ha), położony w Nadleśnictwie Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu bagiennego lasu olszowego i torfowiska bałtyckiego oraz rzadkich i...

Rezerwat przyrody "Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 1,00 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,00 ha w Nadleśnictwie Chojna. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu łęgu olszowego ze stanowiskiem ...

Rezerwat przyrody "Olszyny Ostrowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 9,50 ha Data utworzenia: 1992 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,50 ha w Nadleśnictwie Chojna. Celem jest ochrona fragmentu olsu zachowanego w stanie naturalnym oraz rzadkich gatunków roślin....

Rezerwat przyrody "Osetno"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 111,59 ha Data utworzenia: 10 grudnia 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasów o łącznej powierzchni 111,59 ha położony w Nadleśnictwie Gryfino. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych licznych stanowisk rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków grzybów, a także cech i procesów naturalnych dl...

Rezerwat przyrody "Ozy Kiczarowskie"

Typ: geologiczny i glebowy Lokalizacja: gm. Stargard Szczeciński Powierzchnia: 1,9473 ha Ustanowiony rozporządzeniem nr 75/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ozy Kiczarowskie". Rezerwat obejmuje obszar z zespołem form o kształcie wałów i wydłużonych pagórków o osiach zorientowanych południkowo o łącznej powierzchni 1,9473 ha, położony na południe od miej...

Rezerwat przyrody "Parnowo"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Biesiekierz Powierzchnia: 66,00 ha Data utworzenia: 10 listopada 1976 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Parnowo" obejmuje obszar płytkiego jeziora Tatkowskiego wraz z pasem zbiorowisk szuwarów i łozowisk o łącznej powierzchni 59,12 ha (do 9 stycznia 2008 r. - 66,00 ha). Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych. Realizacja celu och...

Rezerwat przyrody "Przełom rzeki Dębnicy"

Typ: karjobrazowy Lokalizacja: gm. Barwice Powierzchnia: 138,59 ha Data utworzenia: 17 lutego 2009 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 138,59 ha położony w Nadleśnictwie Połczyn. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z przełomem rzeki, o podgórskim charakterze, przez wał moreny czołowej. Obszar rezerwatu obejmuje dolinę Dębnicy z bogatą i zróżnicowa...

Rezerwat przyrody "Przybiernowski Bór Bagienny"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Przybiernów Powierzchnia: 66,0145 ha Data utworzenia: 21 maja 2004 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 66,0145 ha (do 17 lutego 2009r. - 58,99 ha) położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie naturalnego ekosystemu boru bagiennego, otaczającego go fragmentu ekosystemu leśnego na siedliskach wilgotnych, ekosystemów b...

Rezerwat przyrody "Rezerwat na rzece Grabowej"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 1,50 ha Data utworzenia: 16 lutego 1971 r. Rezerwat obejmuje odcinek rzeki Grabowej o długości 7,60 km i powierzchni 1,50 ha, między ujściem rowu łączącego jezioro Raczy Dół z wymienioną rzeką w okolicy miejscowości Stary Żelibórz a mostem kolejowym położonym w okolicy miejscowości Polanów. Celem powołania rezerwatu jest ochrona naturalnych tarlisk pstrąga ...

Rezerwat przyrody "Roby"

Typ: florystyczny, torfowiskowy Lokalizacja: gm. Trzebiatów Powierzchnia: 84,40 ha Data utworzenia: 23 października 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar torfowisk o łącznej powierzchni 84,40 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie populacji cennych roślin naczyniowych i zarodnikowych, w tym wrzośca bagiennego, woskownicy europejskiej i rzadkich gatunków torfowców oraz renaturalizacja ich siedliska - z...

Rezerwat przyrody "Rosiczki Mirosławskie"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Mirosławiec Powierzchnia: 20,83 ha Data utworzenia: 8 grudnia 1989 r, Rezerwat przyrody pod nazwą "Rosiczki Mirosławskie" obejmuje obszar torfowiska i fragmentu lasu o powierzchni 20,83 ha w Nadleśnictwie Mirosławiec. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska pojeziornego o charakterze naturalnych trzęsawiskowych mszarów z bogatą florą mszaków oraz liczną populacją trzech gatun...

Rezerwat przyrody "Skalisty Jar Libberta"

Typ: geologiczny Lokalizacja: gm. Barlinek Powierzchnia: 33,21ha Data utworzenia: 31 lipca 1995 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jedynego na Pomorzu Zachodnim stanowiska skał wapiennych, zlepieńców, piaskowców i głazów narzutowych, występujących wśród zbiorowisk dębowo-bukowych....

Rezerwat przyrody "Sławieńskie Dęby"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Sławno Powierzchnia: 34,31 ha Data utworzenia: 15 luty 1988 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 34,31 ha w Nadleśnictwie Sławno. Głównymi przedmiotami ochrony są naturalne biocenozy żyznych lasów liściastych: grądu gwiazdnicowego (Stellario - Carpinetum), łęgu wiązowo-jesionowego (Ficario-Ulmetum), łęgu jesinowo-olszowego (Circaeo-Alnetum) i olszyny bagiennej (Ribo ...

Rezerwat przyrody "Słowińskie Błota"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Darłowo Powierzchnia: 192,55 ha Data utworzenia: 24 października 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 192,55 ha położony w Nadleśnictwie Sławno. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kopułowego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z charakterystyczną florą i fauną. Realizacja celu ochrony następuje poprzez zachowanie występujących w rezerwa...

Rezerwat przyrody "Sośnica"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wierzchowo Powierzchnia: 12,06 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 12,06 ha w Leśnictwie Świerczyna w Nadleśnictwie Złocieniec. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu dębowo-bukowego o char...

Rezerwat przyrody "Stary Przylep"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Warnice Powierzchnia: 2,13 ha Data utworzenia: 1974 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar nieużytków rolnych o powierzchni 2,13 ha, położony we wsi Stary Przylep. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowiska roślin kserotermicznych....

Rezerwat przyrody "Stary Załom"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Człopa Powierzchnia: 0,95 ha Data utworzenia: 7 marca 1967 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i pastwisk o łącznej powierzchni 5,62 ha (do 16 grudnia 2004 r. - obszar łąk o powierzchni 0,95 ha) i został utworzony się w celu zachowania ekosystemu zróżnicowanej siedliskowo i biocenotycznie murawy ciepłolubnej i łąk zmiennowilgotnych na podłożu węglanowym z bogatymi ...

Rezerwat przyrody "Stramniczka"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Dygowo Powierzchnia: 94,49 ha Data utworzenia: 23 października 2007 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 94,49 ha, położony w Nadleśnictwie Gościno. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego i mszarników wrzośca bagiennego....

Rezerwat przyrody "Strzaliny koło Tuczna"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Tuczno Powierzchnia: 17,83 ha Data utworzenia: 27 czerwca 2008 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar podziemnych pozostałości grupy warownej "Góra Wisielcza" wraz z otaczającym je lasem o łącznej powierzchni 17,83 ha, położony na terenie Nadleśnictwa Tuczno. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie jednego z największych znanych zimowisk nietoperzy w Polsce zlokalizowanego w bun...

Rezerwat przyrody "Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Dobra, gm. Police Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora, lasów, gruntów rolnych i pastwisk oraz nieużytków o łącznej powierzchni 891,28 ha: obszar Jeziora Świdwie oraz otaczającyc...

Rezerwat przyrody "Tchórzyno"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:  gm. Myślibórz Powierzchnia: 32,00 ha Data utworzenia: 1965 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Pprzemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora i śródleśnego torfowiska o łącznej powierzchni 32,00 ha, położonych w miejscowości Tchórzynek. W skład rezerwatu wchodzą: ...

Rezerwat przyrody "Torfowisko Konotop"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Drawno i Bierzwnik Powierzchnia: 51,97 ha Data utworzenia: 11 września 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 65,85 ha: 11,05 ha w gminie Bierzwnik i 54,80 ha w gminie Drawno (do 17 lutego 2009 r. - 51,97 ha: 11,05 ha w gminie Bierzwnik i 40,92 ha w gminie Drawno). Otulina dla rezerwatu ma powierzchnię 229,87 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ...

Rezerwat przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały"

Typ:  florystyczny, torfowiskowy Lokalizacja:  gm. Złocieniec Powierzchnia: 7,57 ha Data utworzenia: 1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje jezioro i torfowisko śródleśne o łącznej powierzchni 7,57 ha w Nadleśnictwie Złocieniec. W skład rezerwatu wchodzą: jezi...

Rezerwat przyrody "Torfowisko Toporzyk"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Połczyn Zdrój Powierzchnia: 43,07ha Data utworzenia: 23 grudnia 1996 roku Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z reliktowymi zbiorowiskami roślinnymi....

Rezerwat przyrody "Trawiasta Buczyna im.Profesora Stefana Kownasa"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Czarnowo Powierzchnia: 78,52 ha Data utworzenia: Ustanowiony zarządzeniem nr 27/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa". Rezerwat stanowi obszar leżący na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i ...

Rezerwat przyrody "Uroczysko Święta"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Goleniów Powierzchnia: 9,50 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,50 ha w Leśnictwie Święta Nadleśnictwa Stepnica, położony we wsi Krępsko. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktyczn...

Rezerwat przyrody "Warnie Bagno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Będzino i Biesiekierz Powierzchnia: 518,92 ha Data utworzenia: 24 października 2005 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar leśny o powierzchni 518,92 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowiskowego obejmującego kopułowe torfowisko bałtyckie porośnięte mszarnikami wrzośca bagiennego, kompleks regenerujących się potorfii ze zbiornikami mszarnymi oraz ...

Rezerwat przyrody "Wiejkowski Las"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Wolin i Przybiernów Powierzchnia: 130,09 ha Data utworzenia: 8 września 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar porośniętych starodrzewiem wzgórz morenowych otoczonych bagiennymi i wilgotnymi lasami, torfowiskami, bagnami, jeziorami oraz rzeczkami o powierzchni 130,09 ha (11,28 ha w gminie Przybierów i 118,81 ha w gminie Wolin) położony w Nadleśnictwie Rokita. Celem ochrony w rezerwa...

Rezerwat przyrody "Wielki Bytyń"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Mirosławiec, gm. Tuczno, gm. Wałcz Powierzchnia: 1943,4457 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmował obszar jeziora Wielki Bytyń z zatokami Mała Krępa, Nakielska Lęka i Zdbowska Łęka, jeziora Bytyniec oraz przyległych do nich lasów i łąk o łą...

Rezerwat przyrody "Wierzchomińskie Bagno"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Będzino Powierzchnia: 43,60 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora, mszaru i lasu w Nadleśnictwie. Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora i tworzącego się torfowiska oraz stanowiska wiciokrzewu pomorskiego....

Rezerwat przyrody "Wilcze Uroczysko"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Goleniów, gm. Stepnica Powierzchnia: 62,83 Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o łącznej powierzchni 62,83 ha w Nadleśnictwie Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie typowych dla Pomorza olsów i łęgów jesionowo-olszowyc...

Rezerwat przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 71,61 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar wrzosowisk o powierzchni 71,61 ha w Nadleśnictwie Mieszkowice. Celem ochrony jest zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej....

Rezerwat przyrody "Wrzosowisko Sowno"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Płoty Powierzchnia: 26,00 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar torfowiska o powierzchni 26,00 ha, położony w miejscowościach Sowno i Krężel. Celem ochrony jest zachowanie interesujących zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich gatunk...

Rezerwat przyrody "Wyspa na Jeziorze Bierzwnik"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 1,13ha Data utworzenia: 1977 rok   Rezerwat stanowi wyspa na Jeziorze Bierzwnik porośnięta drzewostanem i otoczona szuwarem z kłocią wiechowatą. Głównym celem ochrony jest zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej oraz drzewostanu sosnowo-dębowego, ponadto na wyspie zlokalizowane są gniazda gatunków chronionych w tym: bociana czarnego, rybołowa, kani....

Rezerwat przyrody "Wyspa Sołtyski"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 22,89 ha Data utworzenia: 12 września 1994 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspa Sołtyski" obejmuje wyspę na Jeziorze Ińskim, o powierzchni 22,89 ha, porośniętą lasem. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznego dla Pomorza Zachodniego zespołu kwaśnej buczyny oraz innych fitocenoz leśnych wykazujących wysoki stopień naturalności. Cel ochrony rezerwatu realiz...

Rezerwat przyrody "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Kołbaskowo Powierzchnia: 4,19 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar nieużytków leśnych o powierzchni 4,19 ha w Leśnictwie Podjuchy Nadleśnictwa Rozdoły. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznyc...

Rezerwat przyrody "Zaleskie Bagna"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 114,24 ha Data utworzenia: 23 października 2006 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu (106,51 ha) i Jezioro Złakowo (7,73 ha) o łącznej powierzchni 114,24 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych wysokiego torfowiska bałtyckiego wraz z charakterystyczną roślinnością....

Rezerwat przyrody "Zdroje"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: m. Szczecin Powierzchnia: 2,12 ha Data utworzenia: 1 grudnia 1959 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu komunalnego miasta Szczecina o powierzchni 2,12 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska odnawiającego się cisa pospolitego Taxus baccata, chronionego gatunku w granicach jego zasięgu geograficznego oraz wyjątkowe walory krajobrazowe. Realizacja celu ochrony...

Rezerwat przyrody "Zielona Bagna"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Połczyn Zdrój Powierzchnia: 55,38 ha Data utworzenia: 1996 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o powierzchni 55,38 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych unikatowych zbiorowisk roślinności...

Rezerwat przyrody "Źródlisko Skrzypowe"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 1,05 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,05 ha w Leśnictwie Łasko Nadleśnictwa Bierzwnik. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska skrzypu olbrzymiego....

Rezerwat przyrody "Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Stare Charnowo Powierzchnia: 122,44 ha Data utworzenia: 1984 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 122,44 ha w Leśnictwie Glinna w Nadleśnictwie Gryfino....

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-07-26 18:48:42

 

Do góry