ISSN 2081-7142

Rezerwat przyrody "Bielica"

Typ: przyrody nieożywionej

Lokalizacja: m. Koszalin

Powierzchnia: 1,30 ha

Data utworzenia: 28 luty 1972 r.

Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,30 ha w Nadleśnictwie Wysobórz, położony w granicach miasta Koszalina. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby bielicowej z wyraźnymi poziomami genetycznymi powstałymi bez oddziaływania wód gruntowych, porośniętej drzewostanem powstałym z naturalnego odnowienia, reprezentowanym przez zbiorowisko leśne suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Obszar rezerwatu w całości objęty jest ochroną czynną i udostępnia się tylko dla celów naukowych.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2010-02-23 16:42:41
Modyfikowano: 2013-10-27 23:16:17

 

Do góry