ISSN 2081-7142

Obszar Natura 2000 Ostoja Cedyńska

Lokalizacja: gm. Cedynia, gm. Chojna, gm. Moryń

Powierzchnia: 20.871,2 ha

Data utworzenia: 2007 rok

Typy siedlisk:

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności:

Brak danych

Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania:

grunty orne - 47,00 %
lasy iglaste - 22,00 %
lasy liściaste - 6,00 %
lasy mieszane - 14,00 %
łąki i pastwiska - 1,00 %
tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych - 5,00 %
zbiorniki wodne - 3,00 %
złożone systemy upraw i działek - 2,00 %

Zestawienie powierzchni wg rodzaju własności:

Skarb państwa - 85 %
Własność prywatna - 15 %

Ważniejsze gatunki zwierząt i roślin:

 • ptaki:
  Botaurus stellaris (bąk), Ciconia nigra (bocian czarny), Ciconia ciconia (bocian biały), Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) (łabędź czarnodzioby), Cygnus cygnus (łabędź krzykliwy), Anser albifrons (gęś białoczelna), Pernis apivorus (trzmielojad), Milvus migrans (kania czarna), Milvus milvus (kania ruda), Haliaeetus albicilla (bielik), Circaetus gallicus (gadożer), Circus aeruginosus (błotniak stawowy), Circus cyaneus (błotniak zbożowy), Aquila pomarina (orlik krzykliwy), Pandion haliaetus (rybołów), Falco columbarius (drzemlik), Porzana porzana (kropiatka), Crex crex (derkacz), Grus grus (żuraw), Pluvialis apricaria (siewka złota), Philomachus pugnax (batalion), Tringa glareola (łęczak), Sterna hirundo (rybitwa rzeczna), Chlidonias niger (rybitwa czarna), Caprimulgus europaeus (lelek), Alcedo atthis (zimorodek), Dryocopus martius (dzięcioł czarny), Dendrocopos medius (dzięcioł średni), Lullula arborea (lerka), Luscinia svecica (podróżniczek), Sylvia nisoria (jarzębatka), Ficedula parva (muchołówka mała), Lanius collurio (gąsiorek), Emberiza hortulana (ortolan), Calidris alpina schinzii (biegus zmienny (schinzii)), Tachybaptus ruficollis (perkozek), Podiceps cristatus (perkoz dwuczuby), Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi), Podiceps nigricollis (zausznik), Cygnus olor (łabędź niemy), Anser fabalis (gęś zbożowa), Anser anser (gęgawa), Tadorna tadorna (ohar), Anas strepera (krakwa), Anas platyrhynchos (krzyżówka), Aythya ferina (głowienka), Aythya fuligula (czernica), Bucephala clangula (gągoł), Rallus aquaticus (wodnik), Vanellus vanellus (czajka), Gallinago gallinago (kszyk), Scolopax rusticola (słonka), Larus ridibundus (śmieszka), Anser albifrons flavirostris (gęś białoczelna (flavirostris)), geese (gęsi)
 • ssaki:
  Barbastella barbastellus (mopek), Myotis bechsteini (nocek Bechsteina), Myotis myotis (nocek duży), Lutra lutra (wydra)
 • płazy i gady:
  Anguis fragilis, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix natrix, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Rana temporaria, Triturus vulgaris, Vipera berus
 • bezkręgowce:
  Cerambyx cerdo (kozioróg dębosz), Astacus astacus, Helix pomatia
 • rośliny:
  Anthericum liliago, Buglossoides purpurocaerulea, Carex divulsa, Carex strigosa, Carex supina, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Dactylorhiza maculata, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Epipactis purpurata, Galanthus nivalis, Gymnadenia conopsea, Juncus subnodulosus, Lathyrus palustris, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Orobanche alsatica, Orobanche elatior, Quercus pubescens, Sorbus intermedia, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Taxus baccata, Thesium linophyllon, Veronica praecox

Opis obszaru:

Obszar obejmuje kompleks leśny na terenach sandrowych i morenowych na północ od Cedyni. W lasach (około 50% powierzchni obszaru) dominują siedliska kwaśnych dąbrów i buczyn; płaty o dobrze zachowanym naturalnym charakterze są chronione w rezerwatach przyrody (np. mezotroficzne dąbrowy). Wiele siedlisk pierwotnie zajętych przez dąbrowy porastają obecnie nasadzenia sosnowe. Występują duże płaty kwaśnych buczyn, z fragmentami z ponad 100-letnimi drzewostanami. Poza leśne tereny stanowią w przewadze grunty rolne wokół osad wiejskich oraz wody - mniejsze i większe jeziora, cieki wodne i torfowiska. Największe jeziora to: jezioro Moryńskie, Mętno i Ostrów. Obszar charakteryzuje silne mikrozróżnicowanie topograficzne, liczne bagienka i wymoki śródleśne, liczne źródła.

Dodano: 2009-01-27 21:31:32
Modyfikowano: 2014-08-27 21:14:26

 

Do góry