ISSN 2081-7142

Kronika

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia w dziejach Pomorza.

 

ok, 13000

 

Wycofanie się ostatniego lodowca do Skandynawii i ukształtowanie się krajobrazu Pomorza.

ok. 8000

 

Starsza epoka kamienna - paleolit. Ocieplenie się klimatu i pojawienie się floty i fauny tundrowej. Pierwsze ślady bytowania myśliwych - zbieraczy, potwierdzone przez znalezione w Wieprzy motykowate narzędzie z rogu renifera.

8000 - 4200

 

Środkowa epoka kamienna - mezolit. W okolicach Darłowa (Dąbki, Krupy, Zielnowo) pojawiają się obozowiska ludzi posługujących się drobnymi grocikami krzemiennymi, harpunami, haczykami z kości oraz motykami z rogów.

4200 - 3500

 

Zmiana trybu życia z koczowniczego na osiadły. W osadzie w Dąbkach udomowiono bydło i świnie, wytwarzano ceramikę.

3500 - 2500

 

Znaleziska w Bobolinie, Porzeczu, Glęźnowie, Dobiesławiu i Boryszewie potwierdzają istnienie osad rolniczo-hodowlanych ludności kultury pucharów lejkowych oraz gromad ludności kultury amfor kulistych.

2500 - 1450

 

Pojawienie się kultury ceramiki sznurowej. Spotykamy pierwsze ozdoby z bursztynu oraz wyroby z brązu: siekierki, sztylety, ozdoby.

1450 - 1000

 

Pojawienie się własnej produkcji metalurgicznej oraz wytworów kultury łużyckiej.

1000 - 650

 

Używanie sierpów i mieczy z brązu. Pochówki całopalne.

650 - 0

 

Wytworzenie się kultury wschodniopomorskiej. Pojawienie się wyrobów z żelaza. Osadnictwo obronne i ukształtowanie się kultury grobów jamowych.

0

 

Narodziny Chrystusa.

0 - 375

 

Okres rzymski. Pliniusz Starszy w 58 r. podaje pierwszą wiadomość o żegludze Słowian bałtyckich do Fryzji. Na skutek rozwoju handlu na Ziemi Darłowskiej pojawiają się naczynia ze szkła, brązu, złota, srebra oraz ozdoby, monety i broń.

375 - 570

 

Przez Pomorze przechodzą odłamy plemion germańskich, udające się do Skandynawii.

800

 

Początki istnienia starego, słowiańskiego grodu Darłowa, jako osady rzemieślniczo-handlowej.

800 - XII

 

Powstanie przygrodowych osad słowiańskich w sąsiedztwie Darłowa - Bantowo, Żyrawa, Darłowska Góra, Cisowo, Kopań, Porzecze - o czym świadczą zabytki archeologiczne.

970

 

Opanowanie drogą pokojową całego Pomorza i zwierzchnictwo nad nim książąt polskich.

991

 

Opisanie granic ówczesnej Polski w dokumencie Dagome judex i poddanie Polski chrześcijańskiej pod protekcję Stolicy Apostolskiej.

995

 

Przejęcie panowania na Pomorzu przez Słowian.

1000

 

Utworzenie biskupstwa w Kołobrzegu i podległość Ziemi Darłowskiej pod biskupa Reinberna.

ok. 1015

 

Usamodzielnienie się Księstwa Sławieńskiego.

1043 - 1069

 

Wielkie bitwy i wyprawy morskie Słowian przeciw Danii i Anglii.

ok. 1050

 

Darłowo grodem strażniczym i portowym. Rozwój kontaktów handlowych. Ukrycie wielkiego skarbu monet arabskich, czeskich, węgierskich, duńskich, niemieckich i angielskich (ok. 1046 r.).

1091 - 1092

 

Polskie wyprawy Władysława Hermana i Sieciecha na Pomorze.

1100

 

Urodził się książę pomorski Warcisław I

1102 - 1121

 

Odzyskanie Pomorza przez Bolesława Krzywoustego. Książęta sławieńscy uznają jego zwierzchnictwo i obowiązek płacenia trybutu.

1121 - 1138

 

Powrót Pomorza pod panowanie Polski.

1123 - 1128

 

Wyprawy misyjne w celu chrystianizacji Pomorza i przyjęcie chrztu przez Pomorze Zachodnie.

1128

 

Początek osadnictwa niemieckiego na Pomorzu.

1130

 

Urodził się syn Warcisława I, Bogusław I - książę na Sławnie i Szczecinie.

1136

 

Udział żeglarzy darłowskich, wraz z księciem sławieńskim, w wyprawie morskiej na Konungahellę, dowodzonej przez Racibora Szczecińskiego (Konungahella w południowej Norwegi).

1140

 

Utworzenie biskupstwa zachodniopomorskiego z granicą na rzece Łebie.

1147

 

Zmarł książę pomorski Warcisław I, prawdopodobnie w wyniku ciosu zadanego przez jednego z dworzan podczas polowania

1150 - 1157

 

Słowiańskie wyprawy pomorskie przeciw Duńczykom.

ok. 1180

 

Ślub księżnej sławieńskiej Dobrosławy z Bolesławem Kujawskim, synem Mieszka Starego. W wianie wniosła Ziemię Słupską.

1184 - 1227

 

Zwierzchnictwo monarchii duńskiej na Pomorzu.

18.03.1187

 

Zmarł nagle Bogusław I - książę na Sławnie i Szczecinie.

ok. 1190

 

Książę Bogusław Sławieński wybija srebrne denary w sławieńskiej mennicy.

1194

 

Książę Racibor i jego syn Bogusław fundują w Sławnie klasztor joannitom.

1202 - 1205

 

Podległość Księstwa Sławieńskiego pod Mieszka Starego, a następnie Władysława Laskonogiego.

1205

 

Pierwsza pisemna wzmianka o Darłowie i Ziemi Darłowskiej. Książę wschodniopomorski Świętopełk przekazał biskupowi Pomorza Sygwinowi wsie Żukowo i Żyrawę. Nadania tego dokonał w obecności księcia Barnima I Szczecińskiego oraz swego najstarszego syna Mściwoja na starym zamku w Darłowie.

1205

 

Uznanie zwierzchnictwa Danii nad Księstwem Sławieńskim.

1223

 

Książę sławieński Racibor II nadał zakonowi joannitów wieś Bantowo położoną obok Góry Darłowskiej - łącznie z kościołem św. Wojciecha i jego dwoma filiami.

1227

 

Po klęsce Duńczyków pod Bornhoved i wymarciu linii książąt sławieńskich Ziemia Darłowska została włączona do księstwa uznamsko-szczecińskiego.

1227

 

Książę pomorski Świętopełk II przejmuje Ziemię Darłowską.

1231 - 1348

 

Pomorze pod panowaniem marchii brandenburskiej.

1248

 

Świętopełk nadaje cystersom Bukowo Morskie na założenie klasztoru.

1251

 

Biskup kamieński przebywa we wsi Żyrawa - dziś już nie istniejącej, a położonej w obrębie miasta Darłowa.

ok. 1262

 

Książę Świętopełk prawdopodobnie nadaje pierwsze prawa miejskie dla Darłowa.

1266

 

Po śmierci Świętopełka Ziemia Sławieńska przeszła pod panowanie Pomorza Zachodniego.

1269

 

Zięć Świętopełka II, książę Rugii Wisław II opanowuje Darłowo i Ziemię Sławieńską.

1269/70

 

Pierwsza lokacja Darłowa na prawie niemieckim przez Wisława II.

1271

 

Książę Wisław II nadaje cystersom bukowskim 2 działki i 2 włóki ziemi w mieście Darłowie oraz zatwierdza im dotychczasowe prawa własności.

18.01.1277

 

Zadłużony i uwikłany w wojnę z Danią Wisław II odsprzedaje Ziemię Sławieńską z Darłowem Askańczykom z Brandenburgii, zawarując sobie ich wykupienie.

1283

 

Książę gdański Mściwoj II odebrał zbrojnie Darłowo i na powrót przyłączył je do Pomorza Gdańskiego.

1285

 

W dokumencie Mściwoja II Darłowo zostaje nazwane kasztelanią.

1289

 

Podpisanie w Przecławiu układu pomiędzy Wisławem II a margrabią brandenburskim o przejęciu Pomorza Gdańskiego i Ziemi Sławieńskiej przez Księstwo Rugii.

1295

 

Po śmierci Mściwoja II, zgodnie z układem z Kępna, Księstwo Sławieńskie wraz z Darłowem przypadło Przemysławowi II, późniejszemu królowi Polski. Najazd na Darłowo oraz spalenie drewnianego zamku i grodu przez księcia zachodniopomorskiego Bogusława IV.

1296

 

Po śmierci króla Przemysława II jego następcą na Pomorzu Gdańskim i Ziemi Sławieńskiej został Władysław Łokietek.

02.08.1299

 

Książę Bogusław IV nadaje miastu Białogard przywilej lokacyjny na prawie lubeckim.

1300

 

Pierwsza wzmianka o osadzie i karczmach w Darłówku. Księstwo Sławieńskie wraz z Darłowem należy do Wacława II Czeskiego.

1301

 

Syn Wisława II Sambor bez walki opanował Ziemię Sławieńską i Darłowo.

1302

 

Powrót Darłowa pod panowanie królów Polski i Czech.

1306

 

Po śmierci Wacława II Czeskiego Ziemia Darłowska znowu należy do Władysława Łokietka. Opanowanie Ziemi Sławieńskiej przez margrabiów brandenburskich.

1307

 

Przekazanie Darłowa i Ziemi Darłowskiej w lenno Wawrzyńcowi Święcy.

21.05.1312

 

Wawrzyniec, Jaśko i Piotr Święcowie nadają miastu Rügenwalde (Darłowo) nowy przywilej lokacyjny na prawie lubeckim.

1315

 

Książę Warcisław IV przenosi z Anklam do Białogardu rezydencję książęcą.

1316

 

Książę wołogowski Warcisław IV przejmuje zwierzchnictwo nad Darłowem i Ziemią Sławieńską.

1320

 

Miasto otoczono fosami, wałami i częściowo murami. Do Darłowa przyłączono Bantowo. Pojawiły się pierwsze wzmianki o istnieniu Rady Miejskiej.

1321

 

Pierwsza wzmianka o kościele mariackim w Darłowie.

1322

 

Darłowo odkupuje od Święców i przyłącza do miasta Zielnowo, a wkrótce Krupy i las miejski.

1326

 

Darłowo ma już pieczęć miejską z rybogryfem między gałązkami dęby nad wstęgami dwóch rzek i napisem w otoku: SIGILLUM CIVITATIS RUGENVVALT.

1327

 

Mieszkańcy Darłowa odkupują od Święców liczne przywileje oraz grodzisko Dirlow wraz z zamkiem, który mają rozebrać i przerobić na karczmę.

1383

 

Zamek i okręg darłowski administrowany jest przez księżnę Adelajdę.

1386

 

Białogard wstępuje do Związku Hanzeatyckiego.

1388

 

Warcisław VII odwozi Eryka na dwór Królowej Małgorzaty w Danii.

1389 - 1396

 

Eryk Pomorski zostaje kolejno królem Norwegii (1389), Danii (1392) i Szwecji (1396).

15.08.1389

 

Warcisław VII przyrzekł swemu bratu Bogusławowi VIII w Darłowie, że wszystkie ziemie zdobyte poza granicami kraju zostaną równo rozdzielone między nich.

02.11.1390

 

W Pyzdrach Warcisław VII w imieniu własnym i braci Bogusława VIII i Barnima V składa hołd lenny królowi Władysławowi Jagielle i przyrzeka mu pomoc w walce z Krzyżakami.

1394

 

Wykluczenie Darłowa z Hanzy na kilka lat za nie wzięcie udziału w wojennej wyprawie morskiej przeciw królowej Małgorzacie i Erykowi.

1395

 

Po tragicznej śmierci Warcisława VII władzę w księstwie słupskim obejmuje Bogusław VIII również rezydujący w Darłowie. Funduje on miastu gotycki kościół murowany w miejsce drewnianego.

1398

 

Bogusław VIII przyznaje miastu przywilej bicia własnej monety.

13.05.1402

 

W Słupsku dochodzi do podziału księstwa między braci Barnima V i Bogusława VIII. Ziemia Darłowska podlega pod Bogusława VIII, a Ziemia Słupska i Słupsk pod Barnima V.

1403

 

Po śmierci Barnima Bogusław VIII rządzi samodzielnie w zjednoczonym księstwie na wschód od Świny i zawiera w Nowym Korczynie porozumienie z królem Jagiełłą o pomocy wojennej przeciwko Krzyżakom.

01.09.1403

 

Książę Szczecina, Pomorza, Kaszubów, Wenedów i Rugii Bogusław VIII wystawił w Krakowie przywilej kupców polskich, litewskich, węgierskich, czeskich, śląskich i innych o swobodnym handlu przez port darłowski.

01.05.1406

 

Umiera w Zamku księżna Adelajda - druga żona Bogusława V, matka Bogusława VIII i Barnima V.

1407

 

Założony przez Adelajdę klasztor Kartuzów przenosi się do Darłowa.

29.08.1410

 

Bogusław VIII opowiada się po stronie króla Jagiełły i składa mu hołd lenny pod Malborkiem. Otrzymuje od króla w lenno Lębork, Człuchów, Biały Bór, Debrzno, Świdwin, Bytów i Czarne.

1412

 

Darłowo zostaje bezpośrednim pełnoprawnym członkiem Hanzy.

1418

 

Po śmierci Bogusława VIII Księstwo Słupskie obejmuje 11-letni Bogusław IX ale rządy regencyjne sprawuje jego matka Zofia Holsztyńska.

09.02.1418

 

Darłowo i Kołobrzeg zawierają porozumienie żeglugowe.

09.10.1418

 

Darłowo, Słupsk i Sławno zawierają pakt obronny dla ochrony dróg lądowych przed rozbójnikami.

1420

 

Król Eryk w 10 rocznicę wiktorii pod Grunwaldem podpisuje z Jagiełłą i Witoldem nad Wisłą pod Czerwińskiem akt przymierza z Polską i Litwą przeciwko Krzyżakom.

29.09.1423

 

Na krótko król Eryk przebywa w Darłowie.

01.06.1433

 

W obecności króla Jagiełły w Poznaniu Bogusław IX bierze ślub z jego siostrzenicą Marią córką księcia Ziemowita IV Mazowieckiego.

1434

 

Bogusław IX występuje jako sojusznik Polski przy zawarciu pokoju pomiędzy Zakonem Krzyżackim w Brześciu Kujawskim.

1435

 

Urodziła się księżna Zofia.

23.02.1441

 

W Słupsku Bogusław IX zatwierdził mieszczanom darłowskim wszystkie przywileje.

07.03.1446

 

Po śmierci Bogusława IX w Oliwie władza w księstwie przechodzi w ręce stryja - króla Eryka.

1446

 

Księżna Maria wdowa po Bogusławie IX przenosi się do zamku w Darłowie wraz z dwoma córkami Zofią i Aleksandrą.

1449 - 1459

 

Okres panowania na Pomorzu Zachodnim króla Eryka. Budowa zachodniego skrzydła zamku i kaplicy św. Gertrudy w Darłowie.

1450

 

Umiera księżna Maria - wdowa po Bogusławie IX

01.11.1451

 

Na zamku w Darłowie lub córki Bogusława IX Zofii z Erykiem II synem Warcisława IX

1452

 

Wybuch pierwszej epidemii dżumy w mieście.

1454

 

W zamian za poparcie w wojnie 13-letniej Eryk II otrzymuje od króla Jagiellończyka w dożywocie ziemię lęborską i bytowską.

01.06.1454

 

Księżna Zofia urodziła w darłowskim zamku Bogusława X przyszłego władcę Pomorza.

01.04.1459

 

W wieku 77 lat umiera na darłowskim zamku zdetronizowany król Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii, Finlandii i książę Pomorza Zachodniego Eryk I.

01.09.1461

 

Księżna Zofia spotyka się z królem Kazimierzem Jagiellończykiem pod Chojnicami i wyjednuje łaskę dla swego męża Eryka II za przekazanie Lęborka Krzyżakom.

1466

 

Odnowienie w Bydgoszczy dawnego przymierza pomiędzy Erykiem II księciem na Słupsku, Szczecinie i Wołogoszczy z Kazimierzem Jagiellończykiem skierowanego przeciwko Krzyżakom.

1469

 

Konflikt między Białogardem a Świdwinem, który przeszedł do historii jako tzw. wojna o krowę.

1472

 

Dla obrony własnych interesów portowych Darłowo, Sławno, Słupsk i Białogard zawarły związek na 20 lat.

1474 - 1483

 

W darłowskim zamku rezyduje księżna Zofia, który stanowi jej wdowie wiano.

01.11.1474

 

Na zjeździe stanów w Stargardzie Bogusław X potwierdził przywileje stanowe, po czym matka, księżna Zofia zrzekła się władzy na rzecz syna.

1478

 

Następuje rozkwit Darłowa po uzyskaniu władzy przez Bogusława X.

1480

 

Zakończono budowę najwspanialszego, dziś już nie istniejącego skrzydła zachodniego w darłowskim zamku wzniesionego przez Bogusława X i księżną Zofię.

24.5.1485

 

W Wolinie urodził się Jan Bugenhagen.

2.12.1501

 

Urodził się książę pomorski Barnim IX syn Bogusława X.

1534

 

Początek reformacji na Pomorzu.

27.08.1542

 

W Wołogoszczy urodził się Jan Fryderyk, książę pomorski i biskup ewangelicki

2.11.1573

 

Zmarł książę pomorski Barnim IX syn Bogusława X.

09.02.1600

 

Zmarł w Wołogoszczy Jan Fryderyk, książę pomorski i biskup ewangelicki

1627 - 1630

 

Okupacja Pomorza przez wojska niemieckiego cesarza Ferdynanda II.

1806

 

Okupacja Pomorza przez wojska francuskie.

1813

 

Koniec francuskiej okupacji.

1852

 

Adolf Pompe napisał pieśń o Pomorzu.

15.8.1908

 

Dr Artur Schrader objął urząd burmistrza miasta Darłowo

1911

 

Uruchomiono dwie linie kolei wąskotorowej: Białogard-Bobolice oraz Białogard-Rarwino

28.07.1914

 

Początek I Wojny Światowej.

11.11.1918

 

Koniec I Wojny Światowej.

11.11.1918

 

Odzyskanie niepodległości przez naród Polski.

01.07.1930

 

Otwarcie muzeum w Darłowie po wieloletnich staraniach Karla Rosenowa, który zostaje jego pierwszym dyrektorem.

1933

 

Koniec autonomii Pomorza, początek administracji Rzeszy Niemieckiej.

01.09.1939

 

Początek II Wojny Światowej.

08.05.1945

 

Koniec II Wojny Światowej. Początek administracji polskiej.

01.07.1945

 

Otwarcie muzeum w Darłowie po zakończeniu II wojny światowej po przygotowaniach przez Karla Rosenowa, którego następcami w kolejnych latach byli Aleksander Tarnowski, Hieronim Fiodorow i Ewa Bielecka.

22.10.1988

 

Po trwającym 17 lat remoncie Muzeum - Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ponownie udostępniono do zwiedzania.

 

Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-07-13 15:53:07

 

Do góry